Open Procurement Albania

Blerje karburant makine / korrje / ngrohje per Bashkine Gjirokaster

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokaster
Tender object Blerje karburant makine / korrje / ngrohje per Bashkine Gjirokaster
Reference No. REF-46946-12-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 19 636 014,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-12-2019
Last date of Submitted Documents 30-01-2020
Tender Held Date 30-01-2020
No. of Bidders 6
Bidders A.S.R.-OIL SHPK
KLEIDI SHPK & ANEL & CO SHPK
Flady Petroleum SHPK
KEVUÇI SHPK
A & T Sha & OLSI SHPK
KASTRATI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ANEL & CO SHPK - KLEIDI SHPK
 • The winning bid ALL without vat Marzh fitimi 5.49 %
  Bidder Announcement date 04-03-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 23563216.8
  Contract date 09/03/2020 00:00:00
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri me 31-12-2020
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur Ankesa: ka ose jo.
  Ka ardh ankese me nr.1474 prot, date 17.02.2020 dhe ka marrë përgjigje nr.1474/1 prot, date 18.02.2020.
  Ka ardh ankese me nr.1490 prot, date 18.02.2020 dhe ka marrë përgjigje nr.1490/1 prot, date 19.02.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  Përkatesisht për arsyet e mëposhtme:
  1. Operatori ekonomik “A.S.R.-OIL SHPK
  Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare te paraqitura, rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi te kriteret e vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST si me poshte:
  a. Mungon certifikata e transporti per karburant, pika 10 te kapacitetit teknik ne dst.
  b. Mungon leja mjedisore te leshuar nga qendra kombëtare e licencimit (qkl), pika 8 te kapacitetit teknik ne dst.
  c. Mungon flete analiza gazoil(premium unl 10 ppm) leshuar nga inspektoriati shteteror teknik, dhe industrial , drejtoria e laboratorit qendror te kontrollit, pika 5 te kapacitetit teknik ne dst.
  d. Mungon deklarata per sigurimin e pamjeve dixhitale fotografike ose video të çdo furnizimi. Për çdo furnizim, duhet të sigurohen pamje të momentit të fillimit dhe të mbarimit të furnizimit, që më pas do të bashkëshoqërohen edhe me kuponin tatimor të lëshuar për çdo furnizim, që vendoset në dispozicion të autoritetit kontraktor me një sistem ”on-line”. Mosplotësimi i këtij kriteri përbën shkak për skualifikim, pika 9 te kapaciteti teknik ne dst.
  2. Operatori ekonomik “KEVUÇI” SHPK
  Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi kriteret e vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST si me poshte:
  a. Mungon licencë e vlefshme, për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës, për ushtrimin e aktivitetit, “stacion i shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante” lëshuar në përputhje me ligjin nr.8450, datë 24.2.1999, “për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar dhe vkm-ve nr.970, datë 2.12.2015, ”për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me vkm-ve nr.344, datë 19.4.2017, pika 4 te kapaciteti teknik ne dst.
  b. Mungon flete analiza benzine(premium unl 10 ppm) leshuar nga inspektoriati shteteror teknik, dhe industrial , drejtoria e laboratorit qendror te kontrollit, pika 5 te kapacitetit teknik.
  c. Mungon deklarata per sigurimin e pamjeve dixhitale fotografike ose video të çdo furnizimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.12 - Dt.17-03-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data