Open Procurement Albania

Sistemimi i Perroit te Kallmit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Sistemimi i Perroit te Kallmit
Reference No. REF-59479-06-01-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 65 642 375,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-06-2020
Last date of Submitted Documents 02-07-2020
Tender Held Date 02-07-2020
No. of Bidders 15
Bidders “Shkelqimi 07” shpk
“Gjikuria” shpk
“Viante Konstruksion” shpk & ”Euro Alb” shpk
“Llazo” shpk & “Meteo” shpk
“Kevin Construksion” & “Pepa Group” shpk
“KMK” shpk & “Boshnjaku.B” shpk & “2N” shpk & “Shijaku” shpk
“Salillari” shpk
“Dajti Park 2007” shpk & ”Senka” shpk
“Arb&Trans 2010” shpk & “Everest” shpk & Ina” shpk
“Hastoçi” shpk
“SMO Union” shpk & ”Curri” shpk
“Besta” shpk & “Fled” shpk
“Sterkaj” shpk
“BE-IS” shpk
“Bami” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 45 971 052,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 55,165,262.40
  Contract date 08-09-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Dt. 27.07.2020 u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e bashkimit te Operatorëve ekonomikë “Viante Konstruksion” shpk & “Euro Alb” shpk konkludoi në mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 25138/2 Prot. , datë 03.08.2020, (administruar ne dosjen e prokurimit).
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  Ka pasur ankesa. Dt. 27.07.2020 u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e bashkimit te Operatorëve ekonomikë Viante Konstruksion shpk & Euro Alb shpk konkludoi në mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 25138/2 Prot. , datë 03.08.2020, (administruar ne dosjen e prokurimit).
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Shkelqimi 07 shpk, për këto arsye:
  - Listpagesat e paraqitura nga Shoqëria Shkëlqimi 07 shpk për periudhën Qershor 2019-Maj 2020 nuk janë të shoqëruara me FDP
  - Nuk disponon Kamion vetshkarkues 7-10 Ton, çka bie në kundërshtim me DST.
  2. KMK shpk & Boshnjaku.B shpk & 2N shpk & Shijaku shpk, për këto arsye:
  - Operatori Ekonomik Shijaku shpk nuk ka paraqitur dokumentin Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per bilancet e tre viteve te fundit.
  - Operatori Ekonomik Shijaku shpk nuk ka paraqitur Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9, per vleresimin e përvojës së suksesshme.
  - Operatori Ekonomik K.M.K nuk paraqitur deklaraten e kerkuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara sipas shtojcës 10 nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane.
  3. Arb&Trans 2010 shpk & Everest shpk & Ina shpk, për këto arsye:
  - Çertifikata ISO 39001-2012 e paraqitur nga Shoqëria Everest shpk ka skaduar.
  - Bashkimi i Operatorëve ekonomik disponon vetëm 1 (një) mjet Kamionçinë me kapacitet mbajtës 3.5-5 Ton, nga 2 (dy) që duhet të disponojë .
  4. Hastoçi shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik Hastoçi shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.
  5. Sterkaj shpk, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 12 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10) pasi nga 2 kamionë të kërkuar me këtë kapacitet është deklaruar dhe paraqitur dokumention vetëm për një.
  - Nuk plotëson gërmën h të pikës 12 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor pasi nuk është paraqitur deklaratë pr vendndodhjene e mjeteve.
  - Nuk plotëson pikën 12 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)/fadromë/cope 2 pasi nga 2 fadroma të kërkuar është deklaruar vetëm një.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.70 - Dt.14-09-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data