Open Procurement Albania

Furnizimi me uje nga pus shpimet i ujesjellesit rajonal Dropulli i Poshtem dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit te fshatrave Goranxi dhe Dervician ,Bashkia Dropull

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Dropull
Procuring Authority / Buyer Bashkia Dropull
Tender object Furnizimi me uje nga pus shpimet i ujesjellesit rajonal Dropulli i Poshtem dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit te fshatrave Goranxi dhe Dervician ,Bashkia Dropull.
Fondi limit: 83.332.500 leke pa TVSH, vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit për vitet 2020-2022, derguar me shkresen nr.1018 prot.dt.27.04.2020.
-Per vitin 2020 vlera e financimit eshte 16.666.500 leke.
-Per vitin 2021 vlera e financimit eshte 16.666.500 leke
-Per vitin 2022 vlera e financimit eshte 49.999.500 leke.
Reference No. REF-59550-06-01-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 83 332 500,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-06-2020
Last date of Submitted Documents 06-07-2020
Tender Held Date 06-07-2020
No. of Bidders 6
Bidders “STERKAJ&NIKA”Shpk
"ALBA KONSTRUKSION"Sh.P.K
“2T”
“K.M.K.&PEVLAKU&2N”
" ERGI & BE-IS"
“LALA” Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Ergi SHPK - BE-IS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 79 129 675,00
  Bidder Announcement date 07-08-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 92783599
  Contract date 14-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “STERKAJ&NIKA”Shpk, për këto arsye:
  - Nika shpk nuk ploteson kushtin 2.2 iii.Nuk ka deshmuar pagesen e taksave vendore per cdo njesi ku ka ushtruar aktivitet per periudhen e kerkuar ne DT . Nuk ka vertetim nga bashkia KORCE.
  - Sterkaj shpk nuk ploteson kushtin 2.2 iii nuk ka vertetim per pagesen taksve vendore ne Korce, Berat, Kruje.
  - Nuk plotesojne kushtin 2.3.4. Ansjeri nga OB nuk ka licensen NS 20 C
  - Nika shpk nuk ploteson kushtin 2.3.1. nuk ka pune te ngjashme per ujesjelles ne proporcion me % e marre persiper ne akt marreveshje , ne ansje nga kontrat e paraqitura nuk ka punime ujesjellsi.
  2. "ALBA KONSTRUKSION"Sh.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ploteson kriteret e pergjithshme te kualifikimit.Nuk ka paraqitur deklaraten sipas shtojces 8.
  - Nuk ploteson kushtin 2.2.piken 1 mungon vertetimi I xhiros.
  - Nuk ploteson kushtin 2.3.2. nuk ka paraqitur vertetim nga Tatimet per nr.e puntoreve.
  - Nuk ploteson kushtin 2.3.9 Autorizim dhe katalog.Mungojne.
  3. “2T”, për këto arsye:
  - Nuk ploteson kushtin 2.3.2. pika 4 stafi teknik.
  - Mungojne 2 hidroizolues,2 elektricist,1 pompist,3 suvaxhi,4 saldator,ndersa 3 hekurthyes I ka pa deshmi te kualifikimit professional.
  - Nuk ploteson kushtin 2.3.7 per mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike.
  4. “K.M.K.&PEVLAKU&2N”, për këto arsye:
  - Pevlaku I mungon vertetimi per taksat vendore per vitin 2019 nga Bashkia Vore dhe Bashkine Has ne te cilat ka ushtruar aktivitet gjate vitit 2019.
  - Ne piken 2.3.6 Pevlakut I mungon ISO 1452-1:2009(sistemet e tubacioneve plastike per furnizimin me uje,kullimet dhe kanalizimet nentokesore dhe mbitokesore nen presion)ndersa natyra e punimeve qe ka mare persiper e kerkon ta kete.
  - Nuk plotesohet kushti 2.3.5 pika B.Licence leshuar nga QKL,kodi III.2A(1+2) nuk e ka asnje nga operatoret e bashkimit. OE K.M.K ka paraqitur kontrate me operatore te trete qe nuk jane pjese ne kete bashkim.
  5. “LALA” Sh.p.k, për këto arsye:
  - Te kriteret e vecanta nuk ploteson kushti 1.b Deklarate per paraqitje oferte te pavarur sipas shtojces 1/1 eshte e gabuar.
  - Nuk ploteson kushtin 2.3.2 pika 1 Drejtuesit teknik te shoqerise.I mungon nje inxhinjer hidroteknik dhe nje inxhinjer mekanik ndersa ka paraqitur nje inxhinje gjeolog I cili nuk perfshihet ne licencen e shoqerise.
  - Nuk ploteson kushtin 2.3.8 Analiza cmimesh nuk I ka paraqitur.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.59 - Dt.24-08-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data