Open Procurement Albania

Hartimin e projektit te nderhyrjeve rehabilituese/ pershatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne bashkine Lezhe. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object Hartimin e projektit te nderhyrjeve rehabilituese/ pershatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne bashkine Lezhe. (Programi i Rindërtimit).
Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit, bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 644, date 03/08/2020 “Per përdorimin e fondit te Rindertimit, miratuar ne buxhetin e vitit 2020, per financimin e hartimit te projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e strukturës se objekteve qe janë klasifikuar si objekte me dëmtime te mëdha strukturore ose dëmtime shume te renda jostrukturore ne Bashkite Lezhe dhe Durres
Reference No. REF-71872-09-15-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 63 483 700,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-09-2020
Last date of Submitted Documents 28-09-2020
Tender Held Date 28-09-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1.“Net-Group” shpk & “Ash Engineering”shpk
2. “ARENA MK” shpk &“NGSTRUCTURES” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “ARENA MK” SHPK - “NGSTRUCTURES” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 63 383 700,00
  Bidder Announcement date 16-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 63383700
  Contract date 21-10-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë :
  1- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Net-Group” shpk & “Ash Engineering”shpk
  2- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ARENA MK” shpk
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Në fazen tjetër të procedurës kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1-BOE “Net-Group” shpk & “Ash Engineering”shpk , me oferte ekonomike 63,433,800 Leke pa Tvsh; Piket: 97.75
  2- BOE “ARENA MK” shpk &“NGSTRUCTURES” shpk, me oferte ekonomike 63,383,700 Lek pa Tvsh; Piket: 100.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “NGSTRUCTURES” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “NGSTRUCTURES” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “NGSTRUCTURES” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “NGSTRUCTURES” SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-71872-09-15-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 72 datë 16.09.2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 88 datë 16 Tetor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.92 - Dt.26-10-2020
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 "Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore"

  VENDIM Nr.540, datë 8.7.2020 - "PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT) SI DHE MJEDISEVE NË BASHKËPRONËSI OSE TË PËRBASHKËTA NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKITË DURRËS, TIRANË, LEZHË, KRUJË DHE KAVAJË”.

  Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 644, datë 3.8.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetine vitit 2020, për financimin e hartimit të projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme, për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore, në bashkitë Lezhë dhe Durrës"

  DETYRE PROJEKTIMI

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data