Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk”. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk”, ku janë të përcaktuara 4 shtëpi, të ndara: 2+1= 1 shtepi, 3+1= 3 shtepi (Programi i Rindërtimit).
Reference No. REF-59163-05-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-05-2020
Last date of Submitted Documents 08-06-2020
Tender Held Date 08-06-2020
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "Studio-Rebus” shpk - “47 EK 79 & Iliriada P.K.S" Shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 214,920
  Contract date 25-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: - Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  __________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 1. “Infratech” shpk & ”Vler Invest” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,100 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,450 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,200 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,230 Lekë pa tvsh.
  2. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,350 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,250 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,350 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,250 Lekë pa tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data