Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Pezë, Shëngjergj dhe Dajt”. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Pezë, Shëngjergj dhe Dajt”, ku janë të përcaktuara 18 shtëpi, të ndara:1+1= 4 shtepi; 2+1= 9 shtepi; 3+1= 5 shtepi (Programi i Rindërtimit).
Reference No. REF-59163-05-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-05-2020
Last date of Submitted Documents 08-06-2020
Tender Held Date 08-06-2020
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INFRATECH SHPK - VLER-INVEST SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 862,092
  Contract date 31-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Tower” shpk &”Dricons” shpk - Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Kriterin e Ofertës Kohore.
  Cancellation reason
  Additions Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  I.Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Tower” shpk & ”Dricons” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,600 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,300 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,500 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,600 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,300 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,500 Lekë pa tvsh.
  _______________________________________________________________________
  2. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,270 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,120 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,450 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,340 Lekë pa tvsh; b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,210 Lekë pa tvsh; c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,240 Lekë pa tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data