Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr”, ku janë të përcaktuara 22 shtëpi, të ndara: 1+1= 11 shtepi; 2+1= 5 shtepi; 3+1= 6 shtepi. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr”, ku janë të përcaktuara 22 shtëpi, të ndara: 1+1= 11 shtepi; 2+1= 5 shtepi; 3+1= 6 shtepi. (Programi i Rindërtimit).
Reference No. REF-59163-05-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-05-2020
Last date of Submitted Documents 08-06-2020
Tender Held Date 08-06-2020
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Tower SHPK - DRICONS
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 982,800
  Contract date 27-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk - Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së Sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Tower” shpk & ”Dricons” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,000 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,000 Lekë pa tvsh
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,000 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,000 Lekë pa tvsh.
  2. Operatori ekonomik “Net Group” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,258.27 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,108.27 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,436.27 Lekë pa tvsh
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,330.05 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,199.05 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,229.05 Lekë pa tvsh
  3. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,150 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,400 Lekë pa tvsh
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,300 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,200 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,200 Lekë pa tvsh
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Tower SHPK viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data