Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk ku jane te percaktuara 4 shtepi. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë Bashkia Tirane ( Autoritet Prokurues) dhe me Bashkimin e operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk me objekt: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk ku jane te percaktuara 4 shtepi. (Programi i Rindërtimit) e lidhur në datë 25.08.2020, është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 05-06-2020 me nr.REF: 58145-05-14-2020
Reference No. REF-58145-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Company Riviera 2008” Shpk - ”Pepa Group” Shpk - ”Kacdedja” Shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 13,987,087
  Contract date 25-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions Do te ndertohen 4 shtepi, te ndara:2+1= 1 shtepi, 3+1= 3 shtepi
  Alternativa 1 – Ndërtime sipas projekteve model tip (1+2, 1+3) me metodologji tradicionale, ndërtim në vend, me konstruksion beton arme, me muraturë tulle me termoizolim.
  - Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,703 Lekë pa tvsh;
  - Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,208 Lekë pa tvsh;
  - Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,375 Lekë pa tvsh.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alternativa 2 – Ndërtime sipas projekteve model tip (1+1, 1+2, 1+3) me metodologji modulare, me konstruksion metalik parafabrikat dhe eficience te larte energjie.
  - Banesë individuale 1+1, vlera 2,183,000 Lekë pa tvsh;
  - Banesë individuale 1+2, vlera 2,501,730 Lekë pa tvsh:
  - Banesë individuale 1+3, vlera 3,158,357 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.
  Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): Vlera 13,987,087 (me TVSH)
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-58145-05-14-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr.27 - Dt.15-05-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020
  Signing of the Contract Buletini I posaçem Nr.54 - Dt.11-08-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data