Open Procurement Albania

Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore. (Programi i Rindertimit)
___________________________________________________________________
1. Objekti i minikonkursit:“Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 9 pallate.”
- Fitues: “VAS Konstruksion” shpk & “4 AM” shpk me vlerë: 33,145,300 Lekë pa Tvsh
Objekti i minikonkursit -”Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 9 pallate.”
_________________________________________________________________
1. Objekti i minikonkursit:“Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 11 pallate.”
- Fitues: “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk me vlerë: 29,962,940 Lekë pa Tvsh
Objekti i minikonkursit -”Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 11 pallate.”
_________________________________________________________________
Reference No. REF-81300-12-07-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 70 514 075,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 09-12-2020
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders 5
Bidders 1. Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk
2. Operatori ekonomik “Inerti” shpk
3. Operatori ekonomik “Biba X” shpk
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “VAS Konstruksion” shpk &”4AM” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 vit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Sterkaj” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të kërkuar sipas Dokumenteve Standarte të Tenderit
  2. “Inerti” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur sigurim oferte cka bie në kundërshtim me kërkesat e vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit, gërma “c”: “Sigurim oferte sipas Shtojcës 5, (ne Fazën e pare)”.
  - Nuk plotëson pikën 6 të kapacittit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës/fadroma me goma/6 copë” pasi nga 7 fadroma me goma të deklaruara 2 prej tyre rezultojnë të parregullta, konkretisht një prej tyre është deklaruar dhe paraqitur vetëm me fatura dhe mjeti me targë AEMT71 nga verifikimi I dokumentacionit rezulton eskavator me goma dhe jo fadromë me goma.
  3. “Biba X” shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik ka deklaruar se disponon 6 (gjashtë) fadroma me gomë, për të cilat ka paraqitur vetëm Faturat Tatimore dhe nuk janë të shoqëruara me dokumentacionin e kërkuar sipas DST, Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, Kapaciteti Teknik, pika 8, gërma “a” dhe gërma “b”.
  - Operatori ekonomik “Biba-X” shpk ka paraqitur si punë të ngjashme Kontratën e sipërmarrjes me objekt: “Rikonstruksion i trotuarëve, Shëtitorja Nr. 2, Kavajë”. Referuar Situacionit përfundimtar të punimeve, rezulton se kontrata e paraqitur nuk konsiderohet punë e ngjashme me objektin e prokurimit: “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore”.Për sa më lart, Operatori ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1.
  Cancellation reason
  Additions I. Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:
  1. Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk
  2. Operatori ekonomik “Inerti” shpk
  3. Operatori ekonomik “Biba X” shpk
  4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “VAS Konstruksion” shpk &”4AM” shpk
  __________________________________________________________________________
  II. Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1) Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk
  2) Bashkimi i operatorëve ekonomikë “VAS Konstruksion” shpk &”4AM” shpk
  _______________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-81300-12-07-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data