Open Procurement Albania

“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer BASHKIA TIRANË
Tender object “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit)
_________________________________________________________________________
-1. Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut”
- Fitues: “NET-GROUP” shpk me vlerë: 1,425,033.44 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” _________________________________________________________________________
-2. Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit”
- Fitues: “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk” shpk me vlerë: 1,650,000 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit” ______________________________________________________________________________
-3. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3”
- Fitues: “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk me vlerë: 1,034,097.5 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3” ______________________________________________________________________________
- 4. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Pezës”
- Fitues: “Tower” Shpk & Sphaera Shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” Shpk me vlerë: 1,046,000 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Pezës” _________________________________________________________________________
-5. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit”
- Fitues: “Tower” Shpk & Sphaera Shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” Shpk me vlerë: 1,021,000Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi -Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit” ______________________________________________________________________________
-6. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit”
- Fitues: “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk me vlerë: 1,444,831.5 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi -Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit” ______________________________________________________________________________
Reference No. REF-83174-12-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 62 281 278,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 28-12-2020
Last date of Submitted Documents 07-01-2021
Tender Held Date 07-01-2021
No. of Bidders 12
Bidders I. Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:
1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat”
2. “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk
3. “Gjeoconsult & CO” shpk & “ITM” shpk
4. “Studio-Rebus” shpk & “SRP ALBANIAN ENGINEERING” shpk& “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” shpk
5. “Net-Group” shpk
6. “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel” shpk
7. ‘’InstitutiDekliada-Alb” shpk& ‘’Erald G’’ shpk
8. “A & E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
9. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” & “Invictus” shpk
10. “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk& “KSA” shpk
11. “Taulant” shpk & “HMK” shpk
12. “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat”
  a. Operatori ekonomik “Geosat” shpk nuk ka paraqitur formularët e deklarimit të pagesave për mujin Tetor 2020.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat” shpk nuk plotëson gërmn “c” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  c. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat” shpk nuk plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit .
  2. “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk
  a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk nuk plotëson pikën 2.8 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.7 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit
  c. Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  3. “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk
  a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk ka paraqitur dokumentin “Prokurë e posacme” cka bie ndë kundërshtim me kërkesat e vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  c. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “1 (një) punonjës te pajisur me çertifikatë "Per testimin e performances se produkteve te ndertimit”, cka bie në kundërshtim me gërmn “c” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  4. “Studio-Rebus” shpk & “SRP Albanian Engineering” Shpk & “47 Ek 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  a. Nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Operatori ekonomik “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik.
  c. Operatori ekonomik “SRP Albanian Engineering” shpk nuk plotëson pikën 1 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk& “KSA” shpk.
  a.Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b.Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” cka bie në kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte te tenderit.
  c. Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk plotëson gërmën “b” të pikës 2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  6. “Taulant” shpk & “HMK” shpk.
  a. Operatori ekonomik “HMK” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.7 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “HMK” shpk nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  7. “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk
  a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk nuk plotëson gërmën “b” të kritereve të përgjithshme të kualifikimit.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk nuk plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.

  Cancellation reason
  Additions Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk
  2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel”
  3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ‘’Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald G” shpk
  4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” shpk & “Invictus” shpk
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-83174-12-24-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data