Open Procurement Albania

“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues BASHKIA TIRANË
Objekti i Tenderit “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit)
_________________________________________________________________________
-1. Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut”
- Fitues: “NET-GROUP” shpk me vlerë: 1,425,033.44 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” _________________________________________________________________________
-2. Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit”
- Fitues: “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk” shpk me vlerë: 1,650,000 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit” ______________________________________________________________________________
-3. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3”
- Fitues: “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk me vlerë: 1,034,097.5 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3” ______________________________________________________________________________
- 4. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Pezës”
- Fitues: “Tower” Shpk & Sphaera Shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” Shpk me vlerë: 1,046,000 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Pezës” _________________________________________________________________________
-5. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit”
- Fitues: “Tower” Shpk & Sphaera Shpk & “Dricons” Shpk & “Invictus” Shpk me vlerë: 1,021,000Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi -Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit” ______________________________________________________________________________
-6. Objekti i minikonkursit: "Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit”
- Fitues: “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk me vlerë: 1,444,831.5 Lekë pa Tvsh.
Fitues minikonkursi -Mbikqyrja e punimeve të objektit “Ndërtim i infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit” ______________________________________________________________________________
Nr. Reference REF-83174-12-24-2020
Vlera / Fondi Limit 62 281 278,00
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 07-01-2021
Data e mbajtjes se tenderit 07-01-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues I. Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:
1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat”
2. “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk
3. “Gjeoconsult & CO” shpk & “ITM” shpk
4. “Studio-Rebus” shpk & “SRP ALBANIAN ENGINEERING” shpk& “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” shpk
5. “Net-Group” shpk
6. “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel” shpk
7. ‘’InstitutiDekliada-Alb” shpk& ‘’Erald G’’ shpk
8. “A & E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
9. “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” & “Invictus” shpk
10. “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk& “KSA” shpk
11. “Taulant” shpk & “HMK” shpk
12. “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 4 vjet
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat”
  a. Operatori ekonomik “Geosat” shpk nuk ka paraqitur formularët e deklarimit të pagesave për mujin Tetor 2020.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat” shpk nuk plotëson gërmn “c” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  c. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk & “Geo Sat” shpk nuk plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit .
  2. “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk
  a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk nuk plotëson pikën 2.8 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.7 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit
  c. Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  3. “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk
  a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk ka paraqitur dokumentin “Prokurë e posacme” cka bie ndë kundërshtim me kërkesat e vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  c. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “1 (një) punonjës te pajisur me çertifikatë "Per testimin e performances se produkteve te ndertimit”, cka bie në kundërshtim me gërmn “c” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  4. “Studio-Rebus” shpk & “SRP Albanian Engineering” Shpk & “47 Ek 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  a. Nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Operatori ekonomik “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik.
  c. Operatori ekonomik “SRP Albanian Engineering” shpk nuk plotëson pikën 1 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk& “KSA” shpk.
  a.Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b.Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për punonjësit “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” cka bie në kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte te tenderit.
  c. Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk plotëson gërmën “b” të pikës 2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  6. “Taulant” shpk & “HMK” shpk.
  a. Operatori ekonomik “HMK” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.7 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “HMK” shpk nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
  7. “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk
  a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk nuk plotëson gërmën “b” të kritereve të përgjithshme të kualifikimit.
  b. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk nuk plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk
  2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel”
  3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ‘’Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald G” shpk
  4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” shpk & “Invictus” shpk
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-83174-12-24-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data