Open Procurement Albania

Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesitë Administrative Baldushk ku janë të përcaktuara 23 shtëpi. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesitë Administrative Baldushk ku janë të përcaktuara 23 shtëpi. (Programi i Rindërtimit)
Reference No. REF-58145-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders
Bidders 1. 2T shpk & BE-IS shpk & Ergi shpk
2. Arifaj shpk & Denis 05 shpk
3. Company Riviera 2008 shpk & Pepa Group” shpk &”Kacdedja shpk
4. Gjikuria shpk
5. Klajger Konstruksion shpk & Inerti shpk
6. Senka shpk & Erzeni/SH shpk
6. Vëllezërit Hysa shpk
7. Salillari shpk
9. Kevin Konstruksion shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Company Riviera 2008” shpk - ”Pepa Group” shpk - ”Kacdedja” shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 70,293,000
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomikë eshte identifikuar si oferte e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1. “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk
  2. “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk
  3. “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group”shpk &”Kacdedja” shpk
  4. “Gjikuria” shpk
  5. “Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti” shpk
  6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  I. “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk
  Oferta ekonomike-Alternativa 1
  a. Banesë individuale 1+1, vlera 2,152,558.5 Lekë pa tvsh
  b. Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 Lekë pa tvsh
  c. Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 Lekë pa tvsh.
  II. “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk
  Oferta ekonomike-Alternativa 1
  a. Banesë individuale 1+1, vlera 2,100,000 Lekë pa tvsh
  b. Banesë individuale 1+2, vlera 2,400,000 Lekë pa tvsh
  c. Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,000 Lekë pa tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-58145-05-14-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 27 datë 23 Shkurt 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 27 datë 23 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data