Open Procurement Albania

“Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. BOE “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
2.Operatori Ekonomike A&E Enginering shpk
3. BOE “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk
4. Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk
5. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk
6. Operatori Ekonomike “Studio Rebus”
7.BOE Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk
8. BOE “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK
9. BOE “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk
10.Operatori Ekonomik Zenit & Co shpk
Reference No. REF-01543-07-23-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 29 035 129,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-07-2021
Last date of Submitted Documents 09-08-2021
Tender Held Date 09-08-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
2. A&E Enginering shpk
3. “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk
4. Gjeokonsult & Co shpk
5. Intituti Dekliada- Alb shpk
6. “Studio Rebus”
7.Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk
8. “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK
9. “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk
10. “Zenit & Co” shpk
11. “ARKONSTUDIO” shpk
12. “ATRIA STUDIO ”shpk & “ERSI/M” shpk
13. “DERBI - E” shpk
14. “I RI” shpk & “ARCHISPACE” shpk
15. “INFRATECH” shpk & “TESLA VIZION” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Atelier 4” shpk - “Kejsi 05” shpk - “Seed Consulting” shpk
 • The winning bid ALL without vat 25 400 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 25400000
  Contract date 16-11-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “ARKONSTUDIO” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit ku kerkohet: ”Një punësim mesatar i të paktën 10 (dhjetë) personave, për periudhën Prill 2021 - Qershor 2021 të vërtetuar me ...”, pasi nuk eshte paraqitur listepagesa per muajin Qershor 2021 si dhe vertetimi i leshuar nga Administrata Tatimore ku specifikohet numri i punonjeve nuk ka te perfshire muaji Qershor 2021.
  2. “ATRIA STUDIO ”shpk & “ERSI/M” shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik “Ersi/M” shpk nuk plotëson gërmën “ë” të Kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri” pasi në vërtetimin e OSHEE nuk përfshihet pagesa për muajin e maturuar, konkretisht për muajit Maj/ Qershor 2021.
  3. “DERBI - E” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar
  4. “I RI” shpk & “ARCHISPACE” shpk, për këto arsye:
  - BOE nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar.
  5. “INFRATECH” shpk & “TESLA VIZION” shpk, për këto arsye:
  - BOE nuk kanë paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
  2. Operatori ekonomik A&E Enginering shpk
  3. BOE “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk
  4. Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk
  5. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk
  6. Operatori Ekonomike “Studio Rebus”
  7. BOE Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk
  8. BOE “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK
  9. BOE “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk 10. Operatori Ekonomik Zenit & Co shpk ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk, Vlera: 25400000 lekë pa TVSH
  2. Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk, Vlera: 27780000 lekë pa TVSH
  3. “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk, Vlera: 25420000 lek pa TVSH
  4. “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk, Vlera: 25490000 lek pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-01543-07-23-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 114 datë 26 Korrik 2021
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.166 datë 18 Nëntor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.169 datë 24 Nëntor 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data