Open Procurement Albania

”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
Mobilim me pajisje dhe orendi Qendra Sociale “Të qëndrojmë së bashku” me fond limit 9,568,800 pa tvsh

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit) Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1 Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “M.LEZHA” shpk & ”ERALD”shpk
2 Operatori Ekonomik “ERZENI/SH “ SHPK
Reference No. REF-96163-05-21-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-05-2021
Last date of Submitted Documents 03-06-2021
Tender Held Date 03-06-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “M.LEZHA” shpk & ERALDshpk
2. “BUNA” shpk
3. “ELDA VL” shpk
4. “ERZENI/SH “ SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “M.LEZHA” shpk - “ERALD” shpk
 • The winning bid ALL without vat 9 300 300,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 9300300
  Contract date 12-10-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “BUNA” shpk, për këto arsye:
  - Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Buna” shpk, ka paraqitur në sistemin elektronik vetëm nje formular oferte të paplotësuar.
  2. “ELDA VL” shpk, për këto arsye:
  - Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Elda Vl” shpk, ka paraqitur në sistemin elektronik vetëm nje ekstrat të thjeshë, shkarkuar nga QKB
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk
  2. Operatori Ekonomik “ERZENI/SH” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk, Vlera 9300300 lekë pa TVSH
  2. “ERZENI/SH” shpk, Vlera: 9378480 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates është pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “M.LEZHA” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “M.LEZHA” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “M.LEZHA” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “M.LEZHA” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “ERALD” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ERALD” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ERALD” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ERALD” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-96163-05-21-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.149 datë 12 Tetor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 155 datë 26 Tetor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data