Open Procurement Albania

RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1- Operatori Ekonomik “4 A-M” Shpk
2- Operatori Ekonomik “G.P.G. COMPANY” Shpk
Reference No. REF-09564-10-26-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 290 013 771,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-10-2021
Last date of Submitted Documents 08-11-2021
Tender Held Date 08-11-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “4 A-M” Shpk
2. “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk
3. “G.P.G. COMPANY” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 285 604 492,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 285604492
  Contract date 24-01-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Me Vendim Nr. 949/2021, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur te mos pranoje ankesen e BOE “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk, duke lejuar Autoritetin Kontraktori vijimin e hapave te metejshem te proqedures se prokurimit.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e ofertes sipas shtojces 5, duke e bere te pa përmbushur kete kriter.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “4 A-M” Shpk
  2. Operatori ekonomik “G.P.G. COMPANY” Shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. ‘’4 A-M” Shpk, Vlera: 289433680 lekë pa TVSH
  2. “G.P.G. COMPANY” Shpk, Vlera: 285604492 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-09564-10-26-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.6 datë 19 Janar 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.10 datë 26 Janar 2022
  Appeals and Decisions of the PPA
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data