Open Procurement Albania

“Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes "Gjergj Fishta" dhe Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri", ne Bashkine Lezhe”.(Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object “Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes "Gjergj Fishta" dhe Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri", ne Bashkine Lezhe”.(Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
- Operatori Ekonomik “JUNIK” Shpk
- Bashkimi Operatoreve Ekonomik “SHPRESA – AL” Shpk & “PEPA GROUP” Shpk & “KACDEDJA” Shpk
Reference No. REF-09565-10-26-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 241 578 098,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-10-2021
Last date of Submitted Documents 08-11-2021
Tender Held Date 08-11-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “AGI KONS” Shpk
2. “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk
3. “JUNIK” Shpk
4. “LEON KONSTRUKSION” Shpk & “ERGI” Shpk
5. “SIRETA 2F” Shpk & “AGRI CONSTRUKSION” Shpk
6. “SHPRESA – AL” Shpk & “PEPA GROUP” Shpk & “KACDEDJA” Shpk
7. “STERKAJ” Shpk
8.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUNIK SHPK
 • The winning bid ALL without vat 236 725 554,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 236725554
  Contract date 21-01-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “AGI KONS” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriterin nuk ploteson kriterin 2.1/b,te kritereve te vecanta te kualifikimit ku parashikohet se OE duhet te paraqesin: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4,pasi nga verifikimi ne SPE rezulton se operatoriekonomik nuk ka plotesuar sipas kerkesave ligjore piken 6 te kesaj shtojce ne te cilen duhet te klikonte nje nga alternativat
  2. “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk, për këto arsye:
  - BOE nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e ofertes sipas shtojces 5, duke e bere te pa përmbushur kete kriter
  3. “LEON KONSTRUKSION” Shpk & “ERGI” Shpk, për këto arsye:
  - Nga verifikimi ne SPE rezulton se asnje nga punonjesit e paraqitur nga BOE si stafi mbeshtetes nuk disponon Diplome te Shkolles se Mesme si Teknik Hidraulik
  - Nga verifikimi ne SPE rezulton se per Pllakat dhe Parketin, si dhe Materialet hidroizoluese (Katrama, Hidroizolues bikomponent) BOE ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) te cilet nuk jane prodhues
  4. “SIRETA 2F” Shpk & “AGRI CONSTRUKSION” Shpk, për këto arsye:
  - Nga verifikimi ne SPE rezulton se asnje nga punonjesit e paraqitur nga BOE si stafi mbeshtetes nuk disponon Diplome te Shkolles se Mesme si Teknik Hidraulik.
  5. “STERKAJ” Shpk, për këto arsye:
  - Nuk ploteson asnje nga kriteret e veçanta te kualifikimit.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “JUNIK” Shpk
  2. BOE “SHPRESA – AL” Shpk & “PEPA GROUP” Shpk & “KACDEDJA” Shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “JUNIK” Shpk, Vlera: 236725554 lekë pa TVSH
  2. “SHPRESA – AL” Shpk & “PEPA GROUP” Shpk & “KACDEDJA” Shpk, Vlera: 239273426 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-09565-10-26-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.6 datë 19 Janar 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.10 datë 26 Janar 2022
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data