Open Procurement Albania

Loti 2 - Mbikëqyrja e punimeve për objektin : Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare i shkolles 9 vjeçare "Halit Coka(ish shkolla Elez Isufi)”. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Loti 2 - Mbikëqyrja e punimeve për objektin : Rindërtimi i shkollës 9 vjeçare i shkolles 9 vjeçare "Halit Coka(ish shkolla Elez Isufi)”. (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-24444-04-08-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 422 983,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-04-2022
Last date of Submitted Documents 21-04-2022
Tender Held Date 21-04-2022
No. of Bidders
Bidders 1. “Engineering Consulting Group” sh.p.k
2. “G B Civil Engineering”sh.p.k & “Margarita Kodra”
3. “InfraKonsult” sh.p.k
4. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k & “ARENA MK” sh.p.k
5. “LENI-ING” sh.p.k & “INVICTUS” sh.p.k & “ANGERBA” sh.p.k
6. “MAGNA CHARTA” sh.p.k
7. “NOVATECH STUDIO” sh.p.k
8. “S&L STUDIO” sh.p.k
9. “TOWER” sh.p.k
10. “3E-K CONSULTING” sh.p.k & DERBI-E sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INSTITUTI DEKLIADA-ALB - ARENA MK SHPK
 • The winning bid ALL without vat 3 919 605,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3919605
  Contract date 29-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “NOVATECH STUDIO” shpk, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim.
  2. “Engineering Consulting Group” sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim.
  3. “S&L STUDIO” sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim.
  4. “3E-K CONSULTING” sh.p.k, & DERBI-E sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim.
  5. “TOWER” sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. “Engineering Consulting Group” sh.p.k
  2. “G B Civil Engineering”sh.p.k & “Margarita Kodra”
  3. “InfraKonsult” sh.p.k
  4. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k & “ARENA MK” sh.p.k
  5. “LENI-ING” sh.p.k & “INVICTUS” sh.p.k & “ANGERBA” sh.p.k
  6. “MAGNA CHARTA” sh.p.k
  7. “NOVATECH STUDIO” sh.p.k
  8. “S&L STUDIO” sh.p.k
  9. “TOWER” sh.p.k
  10. “3E-K CONSULTING” sh.p.k & DERBI-E sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Engineering Consulting Group” sh.p.k, Vlera: 3919599 lekë pa TVSH
  2. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k, Vlera: 3919605 lekë pa TVSH
  3. “3E-K CONSULTING” sh.p.k, & DERBI-E sh.p.k, Vlera: 3915605 lekë pa TVSH
  4. “MAGNA CHARTA” sh.p.k, Vlera: 3967369 lekë pa TVSH
  5. “NOVATECH STUDIO” sh.p.k, Vlera: 3515599 lekë pa TVSH
  6. “S&L STUDIO” sh.p.k, Vlera: : 3915605 lekë pa TVSH
  7. “TOWER” sh.p.k, Vlera: 3915600 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2014
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI DEKLIADA-ALB viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ARENA MK SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ARENA MK SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ARENA MK SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ARENA MK SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-24444-04-08-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 78 datë 15 Qershor 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 92 datë 6 Korrik 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data