Open Procurement Albania

Loti nr.5 (Kolaudimi e punimeve për objektin, ’’Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit(Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Krujë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kruje
Tender object Loti nr.5 (Kolaudimi e punimeve për objektin, ’’Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit(Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. ’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
2. ‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k
Reference No. REF-26091-04-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 51 189,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-04-2022
Last date of Submitted Documents 04-05-2022
Tender Held Date 04-05-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. ’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
2. ‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NOVATECH STUDIO
 • The winning bid ALL without vat 45 010,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 45010
  Contract date 24-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. ’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k
  2. ‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k STUDIO shpk
  _____________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. ’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k, Vlera: 45010 lekë pa TVSH
  2. ‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k STUDIO shpk, Vlera: 45334 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontratës është pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2014
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NOVATECH STUDIO viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Krujë REF-26091-04-21-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 81 datë 20 Qershor 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 91 datë 4 Korrik 2022
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data