Open Procurement Albania

Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Sarandë
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë
Tender object Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil
Reference No. REF-40203-08-30-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 45 243 244,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-09-2022
Last date of Submitted Documents 29-09-2022
Tender Held Date 29-09-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1.“Adriatik ” shpk
2.“ASI- 2A” shpk
3.“BE-IS ” shpk
4.“Cogren ” shpk
5.“Curri” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • CURRI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 45 193 477,00
  Bidder Announcement date 19-10-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 45193477
  Contract date 03-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 vit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“Adriatik” shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 2.3.1. OE duhet te paraqese deshmi per pervojen e meparshme te ngjashme. Formulari I vleresimit nuk eshte plotesuar sipes shtojces 9. Nuk eshte dhene % e bashkimit te OE dhe pershkrimi I puneve te kryera nga seicili anetar per te gjykuar per vleren e punimeve te kryera nga OE. Nuk ka paraqitur Mareveshje bashkepunimi me OE “Varaku”. Ne objektin “Rehabilitimi I rrjetit te furnizimit me uje Lushnje” nuk ka miratim si nenkontraktor nga Autoriteti Kontraktor, Sh.A. Ujesjelles Kanalizime Lushnje.
  -nuk permbush piken 2.3.10. Mjeku I ka perfunduar liçensa me date 20.07.2020.
  -nuk permbush piken 2.3.11. , nuk ka paraqitur katalogun e produkteve sipas specifikimeve teknike per pompat, panelet dhe matesat e ujit.

  2. “ ASI- 2A” shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 2.3.1. OE duhet te paraqese deshmi per pervojen e meparshme te ngjashme. Formulari I vleresimit nuk eshte plotesuar sipes shtojces 9. Nuk eshte dhene % e bashkimit te OE dhe pershkrimi I puneve te kryera nga seicili anetar per te gjykuar per vleren e punimeve te kryera nga OE. Nuk ka paraqitur Kontraten e bashkepunimit te Operatoreve me OE “Shendellia”sh.p.k. dhe Prokuren e Posacme.

  3. “ BE-IS ” shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 2.3.11. Nuk ka autorizim te prodhuesit per listen e mallrave, nuk ka paraqitur katalogun e produkteve sipas specifikimeve teknike per pompat, panelet dhe matesat e ujit .

  4.“ Cogren ” shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2.2. OE nuk ka paraqitur bilancet vjetore per vitet financiare 2019,2020,2021 me Akt Ekspertizen perkatese.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 152 datë 7 Nëntor 2022
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data