Open Procurement Albania

Asfaltim te rrjetit rrugor ne njesite administrative Pogradec

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
Tender object Asfaltim te rrjetit rrugor ne njesite administrative Pogradec

Burimi i financimit: "Buxheti i Bashkisë-Te ardhurat"
Reference No. REF-59703-02-20-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 165 388 907,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-02-2023
Last date of Submitted Documents 09-03-2023
Tender Held Date 09-03-2023
No. of Bidders 7
Bidders 1. "Rej" SHPK
2.BOE "Infinit" SHPK &“L.T.E Construction” shpk
3. BOE "Ina" SHPK &“2 N” shpk
4. “4 A-M” shpk
5.“Alb Building” shpk
6.BOE “Desaret COMPANY” shpk &“Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company”
7. “PE-VLA-KU” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 117 968 480,00
  Bidder Announcement date 11-04-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 141562176
  Contract date 26-04-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 14 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE Infinit SHPK dhe L.T.E Construction shpk , per arsye:
  -Nuk ploteson kapacitetet teknike per kualifikim.
  -Infinit shpk nuk provon se zoteron forcen punetore per realizimin e zerave qe ka marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit.
  -Infinit shpk nuk arrin te provoje qe zoteron te gjitha mjetet dhe pajisjet e duhura per realizimin e zerave qe ka marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit.
  -Infinit shpk ka paraqitur isot e kerkuara ne DST, pasi ka paraqitur iso te pezulluara

  2.BOE Desaret COMPANY shpk dhe Rruge Sinjalistike Mirembajtje Hidro Company, per arsye: -Nuk i ploteson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar per kualifikim, te percaktuara ne DT.
  -Nuk i ploteson kapacitetet teknike per kualifikim.
  -Rruge Sinjalistike Mirembajtje dhe Hidro Company ka paraqitur Vertetimin per Xhiron e tre viteve te fundit me nr.T07887016 date 03.03.2023 me ane te te cilit vertetohet se: per vitin 2019 xhiroja ka qene 73,419,084 leke; per vitin 2020 xhiroja ka qene 65,254,626 leke; per vitin 2021 xhiroja ka qene 90,440,604 leke. Por, vlera e paraqitur per te treja vitet nuk e permbush kriterin e pikes 2.2.1 te kapacitetit ekonomik dhe financiar eshte kerkuar pasi jane me te ulta se vlera e kerkuar ne piken 2.2.1 te DST prej 142,234,460 leke.
  -Ne kontraten e bashkepunimit per bashkimin e perkohshem te shoqerive te dates 06.03.2023 te lidhur midis Desaret COMPANY shpk dhe Rruge Sinjalistike Mirembajtje Hidro Company.Nga perllogaritja e 86 perqind te ofertes prej 124,041,510 leke pa TVSH rezulton se eshte 106,675,699 leke pa TVSH, nderkohe qe Rruge Sinjalistike Mirembajtje Hidro Company ka marre persiper kryerjen e punimeve ne nje vlere prej 106,556,050 leke pa TVSH, vlere kjo me e ulet se perqindja e marre persiper ne kontraten e bashkepunimit per bashkimin e perkohshem te shoqerive te dates 06.03.2023.
  -Rruge Sinjalistike Mirembajtje dhe Hidro Company ne formularin e vetedeklarimit ka deklaruar 2 manovratore, duke mospermbushur kriteret e DST dhe nuk i permbahet perqindjes se marre persiper ne kontraten e bashkepunimit dhe zerave qe merr persiper te kryeje.

  3. PE VLA KU SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat e pergjithshme per kualifikim.
  -Nuk ploteson kapacitetet teknike per kualifikim.
  -Ka paraqitur oferte ekonomike mbi vleren e fondit limit, si dhe nje preventiv qe nuk i perket preventivit te kerkuar nga AK per kete procedure prokurimi.
  -Ne formularin e vetedeklarimit nuk ka deklaruar te gjithe punonjesit e kerkuar ne DST, ka deklaruar vetem 3 teknike ndertimi, 2 manovratore dhe 8 shofere.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 41 datë 8 Maj 2023
  Relacion Argumentimi
  Analize per Kangjell Metalike
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data