Open Procurement Albania

Rikostruksioni i rrugës: " Suke Zhepove" ,loti i 1

Procuring Authority / Buyer Local Unit Këlcyrë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Këlcyrë
Tender object Rikostruksioni i rrugës Suke Zhepove, loti i 1
Reference No. REF-66031-01-28-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 62 499 986,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-01-2017
Last date of Submitted Documents 22-02-2017
Tender Held Date 22-02-2017
No. of Bidders 8
Bidders BOSHNJAKU B SHPK - COBIAL SHPK & ALB BUILDING SHPK - AD STAR SHPK - CAUSHI SHPK - NDREGJONI SHPK & ROSI SHPK - EUROSTIL SHPK - ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION SHPK - ROSELIA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDREGJONI SHPK - ROSI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 62 075 361,00
  Bidder Announcement date 15-03-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 74490433.2
  Contract date 27-03-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1.BOSHNJAKU B , Perkatesisht per keto arsye: 1. Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion qe te deshmoje se plotesonkriterin e vecante per kualifikim pika 2.3.10 sipas shtojces 10 te DST. 2. Nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte dhe te plote per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.7 te kritereve te vecanta per kualifkim.
  2.BO “COBIAL ” sh.p.k dhe ALB BUILDING” Shpk, Perkatesisht per keto arsye, 1. Operatori ka nderhyre dhe ka bere ndryshime ne strukturen e preventivitte ofertes duke paraqitur nje preventiv me te dhena te ndryshuara nga ai i publikuari nga AK ne DT. 2. Dokumentacioni i paraqitur nga njeri prej pjesetareve te ketij bashkimi operatoresh , konkretisht operatori ALB Building shpk per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.1 te kritereve te vecanta per kualifikim I krahasuar me dokumentacionin per te deshmuar plotesimin e pikes 1.3 te kritereve te pergjithshme per kualifikim , paraqet te dhena te pasakta.
  3.EUROSTIL ”sh.p.k, Perkatesisht per keto arsye: 1,Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te vlefshme per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.1 te kritereve te vecanta per Kualifikim sipas shtojces 10 te DST. 2.Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te vlefshme per te deshmuar plotesimin e pikes 2..2.3 te kritereve te vecanta per Kualifikim. 3.Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te vlefshme per te deshmuar plotesimin epikes 2.3.3 te kritereve te vecanta per Kualifikim.
  4.Alko Impex General Construction sh.p.k, Perkatesisht per keto arsye: 1.Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion qe te deshmoje se plotesonpiken 2.3.10 te kritereve te vecante per kualifikim sipas shtojces 10 te DST. 2. Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te sakte dhe te plote qe te deshmoje se plotesonpiken 2.3.4te kriterevete vecante per kualifikim.
  5.AD STAR ” sh.p.k , Perkatesisht per keto arsye: Ky operator nuk ka paraqitur ne sistem asnje dokumentacion per oferte ne kete procedure prokurimi.
  6.CAUSHI”sh.p.k, Perkatesisht per arsyet e meposhtme: Ky operator nuk ka paraqitur ne sistem asnje dokumentacion per oferte ne kete procedure prokurimi.
  7.ROSELIA sh.p.k, Perkatesisht per arsyet e meposhtme: Ky operator nuk ka paraqitur ne sistem asnje dokumentacion per oferte ne kete procedure prokurimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ROSI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ROSI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ROSI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ROSI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.12 - DT.27-03-2017
  Signing of the Contract NR.15 - DT.18-04-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data