Open Procurement Albania

Rikonstruksion I rrugës Superstradë -IEVP Shënkoll, Njësia administrative Shënkoll

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhë
Tender object Rikonstruksion I rrugës Superstradë -IEVP Shënkoll, Njësia administrative Shënkoll
Reference No. REF-67716-02-14-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 166 670,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-02-2017
Last date of Submitted Documents 10-03-2017
Tender Held Date 10-03-2017
No. of Bidders 7
Bidders 4 AM SHPK - GJIKURIA SHPK - ERGI SHPK & VELLEZERIT HYSA SHPK - BOSHNJAKU B SHPK - KACDEDJA SHPK & AGRI SHPK - AURORA KONSTRUKSION SHPK & BE-IS SHPK - DELIA IMPEX SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 33 824 250,00
  Bidder Announcement date 23-03-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 40589100
  Contract date 13-04-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem : 1. Delia Impex – nuk ka dorezuar oferte.
  2. Bashkimi I Operatoreve ekonomik Aurora Konstruksion dhe BE-IS shpk, Aurora Konstruksion nuk ka deklaruar sipas shtojces nr 9 te DST per autoritetin kontraktor bashkia Lezhe mbi disponimin e makinerive per objektin e prokurimit “Rikonstruksion i rruge ssuperstrade –IEVP Shenkoll.”
  3. Bashkimi i operatoreve ekonomik Kacdedja shpk dhe Agri shpk, Asnje prej bashkimit te operatoreve ne dokumentacionin e dorezuar nuk ka provuar se ka ne stafin e tij te punesuar nje Inxhinier mjedisi ose pyjesh i certefikuar per vlerësimin e ndikimit ne mjedis , vërtetuar me certifikatën përkatëse. Kriter ky i kerkuar ne piken 2.3.4 te kritereve te vecanta kualifikuese -Shoqeria Kacdedja ka paraqitur kontrate pune me ing.mjedisi Elma Doci por nuk eshte e paraqitur me certefikate te ndikimit ne mjedis dhe nuk rezulton ne listepagesa per periudhen e kerkuar tetor 2014-dhjetor 2016. -Shoqeria Kacededja ka paraqitur kontrate pune me ing pyjesh Everest Demiri por nuk eshte certefikuar per vleresimin e ndikimit ne mjedis si dhe nuk rezulton ne listepagesa per periudhen e kerkuar tetor 2014-dhjetor 2016.
  4.Operatori ekonomik Boshnjaku /B shpk ka paraqitur kerkese me shkrim prane bashkise Lezhe per terheqje te ofertes se tij nga prokurimi me object: Rikonstruksion i rruges Superstrade –IEVP Shenkoll, Njesia Administrative Shenkoll. Ne keto kushte KVO vendosi te mos e shyrtoje fare oferten e subjektit Boshnjaku/B shpk.
  5.Bashkimi I operatoreve ekonomik Ergi me nr nipti K02 72 72 29 P shpk dhe Vellezerit Hysa, Shoqeria Ergi shpk nuk disponon certefikaten ISO 8000- 2014 kriter ky i kerkuar ne piken 2.3.2 ne kriteret e vecanta kualifikuese.( Ne rast bashkimi te operatoreve cdo operator duhet te paraqese certefikatat e mesiperme ) -Shoqeria Vellezerit Hysa ka paraqitur kontrate pune me ing mjedisi Majlinda Brushuli por nuk eshte certefikuar per vleresimin e ndikimit ne mjedis Po keshtu asnjeri prej bashkimit te operatoreve nuk provoi se ka te punesuar ing mekanik te kualifikura me master per siguri rrugore.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.14 - DT.10-04-2017
  Signing of the Contract NR.15 - DT.18-04-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data