Open Procurement Albania

Zgjatimi i unazës së qytetit Rrëshen

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirditë
Tender object Zgjatimi i unazës së qytetit Rrëshen
Reference No. REF-70528-03-04-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 125 489 991,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-03-2017
Last date of Submitted Documents 30-03-2017
Tender Held Date 30-03-2017
No. of Bidders 2
Bidders ARIFAJ SHPK - ALKO IMPEX GC SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Arifaj SHPK
 • The winning bid ALL without vat 121 840 408,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 148829290
  Contract date 08-05-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. ”ALKO-IMPEX GC” shpk, Tiranë , Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 1.Mungon certifikata ISO 20121 2012 per "Ndertim dhe rikonstruksion te infrastruktures rrugore, ndertesave civile dhe industriale, ujesjellesave dhe kanalizimeve" (pika 2.3.9). 2.Kontrata e qerase per sonden, me Nr.Rep.12290 dhe Nr.Kol.7603, date 19.10.2016 me subjektin "REJ" shpk eshte e pavlefshme, pasi sipas dokumentacionit qe i bashkengjitet kontrates mjeti eshte ne pronesi te "REJ 3" shpk pa dhene spjegime per kalimin. Gjithashtu, ne dokumentacionin e zhdoganimit jepen te dhena te ndryshme: ne vertetimin e Doganes Qaf Thane date 08.12.2005 shenohet Nr.shasise 1150 dhe marka e mjetit "Skania" , ndersa ne vertetimin e dates 27.11.2006 po te Doganes Qaf Thane shenohet Nr.shasise 8175 dhe marka e mjetit "Benz". Po keshtu mungojne fotot shoqeruese te sondes (pika 2.3.7). 3.Nuk ka paraqitur 2(dy) punonjes te trajnuar dhe te kualifikuar per punimet ne prani te ujit (IANTD ose ekuivalent me te), nga nje organ i specializuar leshuar nga organe te pavarura te njohura nga sistemet e standartizimit kombetar ose nderkombetar. Eshte paraqitur nje dokument nga nje shkolle sllovene qe nuk vertetohet ne se eshte e akredituar, jane te pavulosura dhe jane per zhytje detare dhe jo per punime ne prani uji, si dhe nuk jane ne listpagesat e shoqerise sipas kerkesave te DS (pika 2.3.5.1). 4. Nuk ploteson eksperiencen per pune te ngjashme ne nje kontrate te vetme ose per tre vitet e fundit (pika 2.3.1). 5.Per dy objektet e paraqitura per punime te ngjashme nuk ka paraqitur vertetimin per shlyerjen e detyrimeve vendore (pika 2.2.4 ose 2.2.5).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.17 - DT.02-05-2017
  Signing of the Contract NR.20 - DT.22-05-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data