Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe shtrim i rrugës bujqesore të fushës së fshatit "Pal”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Sarandë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Sarandë
Tender object Rikonstruksion dhe shtrim i rrugës bujqesore të fushës së fshatit "Pal”
Reference No. REF-71229-03-09-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 76 573 764,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-03-2017
Last date of Submitted Documents 31-03-2017
Tender Held Date 31-03-2017
No. of Bidders 2
Bidders MANE/S SHPK & BE-IS SHPK & GREEN FARM SHPK
TOTILA SHPK & FUSHA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TOTILA - FUSHA
 • The winning bid ALL without vat 74 087 003,00
  Bidder Announcement date 20-03-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 88904404
  Contract date 08-03-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ankesa ka pasur.
  Ka marrë përgjigje me datë 19.06.2017 .
  Në datën 20.06.2017 ,BOE ankimues “ MANE/S” SHPK & “BE-IS”SHPK & “GREEN FARM" SHPK ,ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.649/2017 ,ka vendosur : “1. Mosmarrjen në shqyrtim në themel të ankesës. 2. Autoriteti Kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit...”
  BOE “TOTILA” SH. P. K & “FUSHA”SH.P.K i janë drejtuar gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me padi me objekt : “1.Marrjen e masës së sigurimit të padisë. 2. Shfuqizimin e vendimit nr.649/2017 , datë 11.09.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik.”
  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.4013(80-2017-4094),datë 23.10.2017 ka vendosur: ”Shfuqizimin e vendimit nr.649/2017 , datë 11.09.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik. Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë datë 20.09.2017 “Për pezullimin e zbatimit të vendimit nr.649/2017 datë 11.09.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik , lidhur me pikat 2 dhe 3 të tij , deri në përfundim të gjykimit të çështjes....” Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim në Gjykatën Administrative të Apelit pala e paditur Komisioni i Prokurimit Publik.
  Më datë 22.02.2018, Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr.726 ka vendosur : ”Lënien në fuqi të vendimit nr.4013(80-2017-4094), datë 23.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë...”
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “ MANE/S” SHPK
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Nuk përmbush kriteret e DST-ve.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2014
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.43 - Dt.29-10-2018
  Vendim KPP 244/2017
  Vendim KPP 649/2017
  Vendimi i Gjykates Administrative te Apelit Date: 13-02-2018
  Vendimi i Gjykates Administrative te Apelit Date: 22-02-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data