Open Procurement Albania

Rehabilitimi i Rrugës së Fshatit Zahrisht, Has - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Has
Procuring Authority / Buyer Bashkia Has
Tender object Rehabilitimi i Rrugës së Fshatit Zahrisht, Has - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No. REF-72721-03-19-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 126 785 883,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-03-2017
Last date of Submitted Documents 12-04-2017
Tender Held Date 12-04-2017
No. of Bidders 3
Bidders BOSHNJAKU.B SHPK - CAUSHI SHPK - PE-VLA-KU SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE-VLA-KU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 126 038 355,00
  Bidder Announcement date 25-04-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 151246026
  Contract date 24-05-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 210 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “BOSHNJAKU.B” Sh.p.k për arsyet e mëposhtme: Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik me vlere 110,833,100 Leke pa tvsh dhe 155,166,340 Leke me tvsh, ka gabime aritmetike qe e kalon vleren 2% të ofertes ekonomike të ofertuar, konkretisht e shprehur ne perqindje 14,28 %. Nuk ploteson piken 2 te Kerkesave te Pergjithshme per Kualifikim, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur nje dokument qe verteton se: a)ka plotesuar detyrimet fiskale,b)ka paguar te gjitha detyrimet e sigurimeve shoqerore, te leshuar nga Administrata Tatimore. Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.c te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim pasi nuk ka paraqitur vertetim qe te deshmoje se disponon vlere te mjaftueshme monetare per te realizuar objektin e tenderit pa marre paradhenje. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese vertetim nga një ose më shumë banka për gjendjen financiare në vlerë jo më të vogël se 10 % te vleres se fondit limit, të lëshuar jo më pare se 5 (pese) ditë nga dita e hapjes së ofertave. Nuk ploteson piken 2.2.e te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, nuk ka paraqitur nje dokument qe verteton se ka plotesuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore prane Bashkise HAS. Nuk ploteson piken 2.3.e te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me licencen profesionale, pasi nuk disponon pikat e licences: NP-4G Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; NP-5G Punime nentokesore, vepra arti; NS-1D Punime per prishjen e ndertimeve; NS-6C Sinjalistika rrugore jo ndriçuese; NS- 7C Barrierra dhe mbrojtje rrugore. Nuk ploteson piken 2.3.f te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me disponimin e makinerive dhe pajisjeve
  2. “CAUSHI” Sh.p.k Nuk ka paraqitur ofertë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.18 - DT.08-05-2017
  Signing of the Contract NR.22 - DT.05-06-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data