Open Procurement Albania

Itenerare këmbësorësh me pistë vrapimi dhe bicikletash në Parkun e Liqenit Artificial. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Itenerare këmbësorësh me pistë vrapimi dhe bicikletash në Parkun e Liqenit Artificial. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve
Reference No. REF-06050-04-13-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 256 319 729,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 14-04-2017
Last date of Submitted Documents 08-05-2017
Tender Held Date 08-05-2017
No. of Bidders 4
Bidders ALB-BUILDING SHPK & DELIA GROUP SHPK - BE IS SHPK & EGLAND SHPK - CURRI SHPK - ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-BUILDING SHPK - DELIA GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat 197635665.74
  Bidder Announcement date 11-05-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 237162798.888
  Contract date 23-06-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk dhe “Egland” shpk, Shoqëria “BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit teknik. Shoqëria “BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9) Autobitumatrice. Shoqëria “BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik, nuk plotëson pikën 16d të Kapacitetit teknik.
  2. Operatori ekonomik “Curri” shpk, Vërtetimi i Debisë i paraqitur në sistemin eklektronik nga Operatori ekonomik nuk vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për periudhën më të fundit para hapjes së ofertave që tashmë ishte maturuar për proçedurën e prokurimit të publikuar më datë 14.04.2017 dhe zhvilluar më datë 08.05.2017. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shoqërues për Inxhinierin Gjeolog të deklaruar nga shoqëria “Curri” shpk, konstatoi se mungon Libreza e Punës, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 5, mungon Libreza e Punës për njërin nga Inxhinierët, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 5. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shoqërues për mjekun e përgjithshëm të deklaruar nga shoqëria “Curri” shpk, konstatoi se mungon Libreza e Punës si dhe CV, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7.
  3. Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj. Referuar Shtojcës 9, Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj ka deklaruar se disponon 3 (tre) Kamiona vetshkarkues minimum 10 ton. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shoqërues për çdo mjet të deklaruar konstatoi se dy nga Kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtës minimum 10 Ton, ju ka skaduar afati i vlefshmerise se siguracionit te mjetit, çka bie në kundërshtim me Dokumentat Standarte të Tenderit, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, germa “a". Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shoqërues për çdo mjet të deklaruar konstatoi se disponon vetem dy Kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtës 3.5 - 5 Ton, çka bie në kundërshtim me Dokumentat Standarte të Tenderit. Gjithashtu Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj nuk ka paraqitur kontrata pune per punonjesit elektricist, saldator, hidraulik, ndersa per punonjesit teknik ndertimi nuk ka paraqituar asnje dokumentacion, çka bie në kundërshtim me Dokumentat Standarte të Tenderit, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.21 - DT.29-05-2017
  Signing of the Contract NR.26 - DT.03-07-2017
  Vendim i Komitetit të Zhvillimit të Rajonit nr. 31, datë 13.6.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data