Open Procurement Albania

Rruga për në fshatin Kasallë (Degëzim nga Cerkezi ne Cinam) Loti II.

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Rruga për në fshatin Kasallë (Degëzim nga Cerkezi ne Cinam) Loti II.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.
Nr. Reference REF-92162-10-31-2018
Vlera / Fondi Limit 45 365 872,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 01-11-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-12-2018
Data e mbajtjes se tenderit 01-11-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues Kevin Konstruksion SHPK
Shkëlqimi 07 SHPK
Kombeas” sha & “Griald SHPK
Eurondertimi 2000 SHPK
BE-IS SHPK
Liqeni VII SHA & “Varaku E SHPK
B 93 SHPK & B 93 II SHPK
Company Riviera 2008 SHPK
Lala SHPK & Shansi Invest SHPK
Korabi 2007 SHPK & Selami SHPK & Kupa SHPK
Shendelli SHPK
Klajger Konstruksion SHPK
Sterkaj SHPK
Sireta 2F SHPK
Shpresa-Al SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KOMBEAS - GRIALD
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 32 487 333,00
  Data e shpalljes se fituesit 23-01-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 38984799
  Data e lidhjes se kontrates 14-02-2019
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin Construksion” SHPK :
  • Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

  2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” SHPK :
  • Operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” SHPK , referuar Shtojcës 10 si edhe dokumentacionit shoqërues për mjetet e paraqitura, nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  3. Operatori ekonomik “Eurondertimi 2000” SHPK:
  • Shoqëria “Eurondërtimi 2000” SHPK nuk ka deklaruar se disponon mjetin Autopompë betoni.
  • Shoqëria “Eurondërtimi 2000” SHPK nuk ka deklaruar se disponon mjetit “Grejder”, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 1 (një) “Grejder”.

  4. Bashkimi i operatoreve ekonomike “Liqeni VII” sha & “Varaku E” SHPK :
  • Bilanci i vitit ushtrimor 2017 i paraqitur nga Shoqëria “Varaku E” SHPK nuk është i shoqëruar me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar.

  • Shoqëria “Company Riviera 2008” SHPK ka deklaruar pjesë të stafit teknik 2 (dy) Inxhinierë Mjedisi. Pas verifikimeve të dokumentacionit shoqërues të paraqitur u konstatua se për njërin Inxhinier nuk është paraqitur Certifikata për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, ndërsa Inxhinieri tjetër nuk figuron në listpagesat e shoqërisë për 6 muajt e fundit.
  • Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” SHPK nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar se disponon 1 (një) kamion me kapacitet mbajtës minimumi 20 ton, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16.
  • Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” SHPK , referuar Shtojcës 10 si edhe dokumentacionit shoqërues për mjetet e paraqitura, nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  6. Bashkimi i operatoreve ekonomike “Korabi 2007” SHPK & “Selami” SHPK & “Kupa” SHPK :
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Korabi 2007” SHPK & “Kupa” & “Selami” SHPK nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën…..”, pasi operatori ekonomik “Korabi” SHPK i cili referuar kontratës së bashkëpunimit Nr. 385 Rep., Nr. 173/1. Kol., datë 24.12.2018, ka marrë përsipër kryerjen e punimeve në masën 3%, nuk ka paraqitur punë të ngjashme duke paraqitur një kontratë furnizim betoni e cila nuk dëshmon punë të ngjashme, të së njëjtës natyrë me objektin që prokurohet.
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Korabi 2007” SHPK & “Kupa” & “Selami” SHPK nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)/ Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 5 (pesë) copë”, pasi në faturën Nr. B697633, datë 13.03.2017 të deklaruar në Shtojcën 10 nuk rezultojnë të jenë të përfshira mjetet/pajisjet: “Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 5 (pesë) cope”.

  7. Operatori ekonomik “Shendelli” SHPK :
  • Shoqëria “Shendelli” SHPK nuk ka deklaruar në Shtojcën 10 se disponon 1 (një) Makineri vijëzimi me bojë bikomponente, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 16.

  8. Operatori ekonomik “Klajger Konstruksion” SHPK :
  • Referuar Shtojcës 10, Operatori ekonomik ka deklaruar se disponon 2 (dy) Autobetoniere me targa AA 809 MA si dhe Autobetonieren Comet e disponuar nëpërmjet kontrates se qerese me Nr. 10332 Rep. ; Nr. 7522 Kol. Per Autobetonieren me targa AA 809 MA siguracioni i mjetit është i pavlefshëm, pasi ka skaduar në datë 13.12.2018, ndërsa për Autobetonieren Comat nuk është paraqitur dokumentacioni i plotë sipas kërkesave të DST.

  9. Operatori ekonomik “Sterkaj” SHPK :
  • Referuar Shtojcës 10, Operatori ekonomik ka deklaruar se disponon 2 (dy) Autobetoniere me targa AA 092 JN dhe me targa AA 093 JN. Per Autobetonieren me targa AA 092 JN siguracioni i mjetit është i pavlefshëm, pasi ka skaduar në datë 20.12.2018 dhe për Autobetonieren me targa AA 093 JN siguracioni i mjetit është gjithashtu i pavlefshëm, pasi ka skaduar në datë 20.12.2018 si dhe certifikata e kontrollit teknik, ka skaduar në datë 16.11.2018.

  10. Operatori ekonomik “Sireta 2F” SHPK :
  Operatori ekonomik “Sireta 2F” SHPK , referuar Shtojcës 10 si edhe dokumentacionit shoqërues për mjetet e paraqitura, nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  11. Operatori ekonomik “Shpresa-Al” SHPK :
  Shoqëria “Shpresa-Al” SHPK ka deklaruar si Inxhinier Mjedisi Z. B.M. Pas verifikimeve të dokumentave të paraqitura për stafin teknik u konstatua se inxhinieri i sipërcituar nuk është i pajisur me Çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KOMBEAS viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GRIALD viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GRIALD viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GRIALD viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GRIALD viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Nr.04 - Dt.28-01-2019
  Lidhja e Kontrates Nr.07 - Dt.18-02-2019
  Shtyrje Afati

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data