Open Procurement Albania

Ndërtimi i Terminalit Verior të Transportit Publik, Tiranë

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Ndërtimi i Terminalit Verior të Transportit Publik, Tiranë

Burimi i financimit: me burim financimi të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2022, miratuar me VKB Nr. 64, datë 12.07.2022 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 166, datë 24.12.2021 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022 (e ndryshuar)”.
Nr. Reference REF-41118-09-09-2022
Vlera / Fondi Limit 820 177 697,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 12-09-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-10-2022
Data e mbajtjes se tenderit 12-10-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1.DON JURGE shpk
2.Edurat Çela
3.BOE VEGA shpk & ALKO-IMPEX General Construcion shpk
4.“SALILLARI” shpk
5. BE - IS shpk & ERGI shpk & 2 T shpk
6. ULZA shpk & AGRI CONSTRUCTION shpk
7. METEO .shpk & ALBA KONSTRUKSION shpk
8. NOVA Construction 2012 shpk & Ante-Group shpk
9. 4-AM shpk
10. BOE ED KONSTRUKSION shpk & KLAJGER KONSTRUKSION shpk & PE - VLA - KU shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “NOVA Construction 2012” shpk - “Ante-Group” shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 723 315 114,00
  Data e shpalljes se fituesit 01-11-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 856063857
  Data e lidhjes se kontrates 23-11-2022
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj kalendarik duke nisur nga data e lidhjes së kontratës.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.DON JURGE shpk, per arsye:
  -nuk ka plotesuar asnje nga kerkesat e percaktuara ne Dokumentat Standart te Tenderit ( pa oferte ekonomike )

  2.Eduart Çela, per arsye:
  -nuk ka plotesuar asnje nga kerkesat e percaktuara ne Dokumentat Standart te Tenderit ( pa oferte ekonomike )

  3. BOE VEGA shpk dhe ALKO-IMPEX General Construcion shpk , per arsye:
  • Bashkimi i operatoreve ekonomik VEGA dhe Alko Impex General Construction shpk, nuk ploteson shkronjen b, tek Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Sigurimi i Ofertes sipas shtojces 3, pasi Formulari i sigurimit te ofertes nuk eshte i rregullt sipas formes ligjore te kerkuar. Formulari i sigurimit te ofertes me nr serial 220606430, date 12.10.2022, eshte leshuar ne emer te operatorit ekonomik Vega shpk, pa specifikuar anetarin tjeter te bashkimit te operatoreve konkretisht Alko Impex General Construction shpk, cka bie ne kundershtim me VKM 285, date 19.05.2021, neni 88, pika 2, ku citohet se: Anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike caktojne ne kontraten e bashkepunimit ndermjet tyre perfaqesuesin e tyre per dorezimin e ofertes. Kjo kontrate bashkepunimi duhet te dergohet se bashku me kualifikimet dhe oferten ekonomike, e cila duhet te nenshkruhet nga perfaqesuesi. Perfaqesuesi duhet te beje edhe sigurimin e ofertes, duke specifikuar pjesemarrjen ne bashkimin e operatoreve ekonomike
  • Bashkimi i operatoreve ekonomik VEGA dhe Alko Impex General Construction shpk, nuk ploteson shtojcen 7 Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit pasi nuk eshte paraqitur ndarja e punimeve ndermjet operatoreve ekonomik sipas marreveshjes se bashkepunimit, sic eshte percaktuar ne dokumente standarte te tenderit, Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit, do te paraqitet: Marreveshje bashkepunimi ndermjet Operatoreve Ekonomike, ku caktohet perfaqesuesi, perqindja e pjesemarrjes ne bashkm, dhe elementet qe merr persiper te realizoje secili prej anetareve te bashkimit.
  • Operatori ekonomik Vega Shpk ka paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit Formularin permbledhes te vetedeklarimit i cili mban daten 10.12.2022 dhe jo ne daten e hapjes se ofertave per kete procedure prokurimi, konkretisht 12.10.2022, cka bie ne kundershtim me kerkesat e percaktuara ne Shtojcen 7, Kriteret e Pergjithshme te Pranimit, ku percaktohet se Keto kritere duhet te permbushen me paraqitjen e Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit te operatorit ekonomik ne diten e hapjes se Ofertes sipas Shtojces 8. Per rrjedhoje operatori ekonomik Vega Shpk nuk ploteson kerkesen sipas germa c, pika 2, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, konkretisht: Formulari Permbledhes i Vetedeklarimit sipas shtojces 8.
  • Operatori ekonomik Vega Shpk ka paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8, pjese e te cilit eshte dhe deklarata C Per disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive te nevojshme per realizimin e punimeve objekt kontrate. Nga verifikimi i deklarates rezulton se Operatori ekonomik Vega Shpk, nuk ka deklaruar kollonen Targa, Leje qarkullimi, Nr.Shasie, per mjetet ne pronesi te deklaruara ne shtojcen 8, konkretisht mjetet Eskavator me goma dhe Fadroma. Per rrjedhoje operatori ekonomik Vega Shpk nuk ploteson piken 15, Kapaciteti Teknik, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit,
  • Operatori ekonomik Vega Shpk ka paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8, pjese e te cilit eshte dhe deklarata C Per disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive te nevojshme per realizimin e punimeve objekt kontrate. Nga verifikimi i deklarates rezulton se Operatori ekonomik Vega Shpk, nuk ka deklaruar kollonen Targa, Leje qarkullimi, Nr.Shasie, per mjetet ne pronesi te deklaruara ne shtojcen 8, konkretisht mjetet Eskavator me goma dhe Fadroma. Per rrjedhoje operatori ekonomik Vega Shpk nuk ploteson piken 15, Kapaciteti Teknik, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit,
  • Operatori ekonomik Alko Impex General Construction shpk, nuk permbush kerkesat per plotesimin e Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8, pasi nga verifikimi i deklarates C Per disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive te nevojshme per realizimin e punimeve objekt kontrate”, per mjetet ne pronesi nuk ka deklaruar numrin e Lejes se qarkullimi dhe Nr.Shasie ndersa per mjete e mara me qera nuk ka deklaruar Leje qarkullimi, Nr.Shasie te mjetit, numrin e kontrates se qirase si dhe afatin e kontrates se qirase.

  4.SALILLARI shpk, per arsye:
  • nuk permbush kerkesat e pikes 2.3 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, ku percaktohet se: Pervoje te suksesshme ne realizimin e te pakten: Pune te ngjashme per nje objekt te vetem me vlere jo me te vogel se 50perqind e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet ose Pune te ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera e marre se bashku gjate pese viteve te fundit eshte ne nje vlere jo me te vogel sa dyfishi i vleres se fondit limit te kontrates qe prokurohet te realizuar gjate pese viteve te fundit, pasi nga punet e ngjashme te paraqitura rezulton se: per kontraten me objekt : Riparim i shkolles Dom Nikolle Kacorri dhe Rindertimi i Kopshtit Kamez” me vlere ndertimi 138,622,580.25 leke pa TVSH, mungon Formulari i Vleresimit sipas Shtojces 9, ndersa per kontraten me objekt “Per ndertimin, permiresimin, shfrytezimin dhe mirembajtjen e Autostrades Milot – Morine, me fazat perkatese, nuk konsiderohet pune e ngjashme me objektin e prokurimit Ndertimi i Terminalit Verior te Transportit Publik, Tirane.

  5.ULZA shpk dhe AGRI CONSTRUCTION shpk, per arsye:
  • nuk permbush kerkesat e percaktuara ne VKM Nr. 285 date 19.05.2021, “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26, pika 6, ku percaktohet se: “Perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kerkon ofertuesit te kualifikuar, i pari dorezimin e dokumenteve provuese te parashikuara ne shkronjat a, b, d, dhe, e, h, i, j, te pikes 2 te ketij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqeruese te ofertes, te dorezuara ne rruge elektronike. Keto dokumente duhet te paraqiten ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin…. Komisioni i Vleresimit te Ofertave me date 26.10.2022 ftoi bashkimin e operatoreve eknomik ULZA shpk dhe AGRI CONSTRUCTION, qe te paraqese prane Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tirane, dokumentat provuese per vetdeklarimet e bera ne Formularin Permbledhes te Vetdeklarimit si dhe dokumentat e paraqitura ne rruge elektronike brenda dates 27.10.2022, ora 14:00. Ne rast se Operatori ekonomik, nuk do te pajtohet me kete kerkese, ose nuk do te dorezoje dokumentacionin e kerkuar si me lart, oferta Tij do te refuzohet. KVO konstatoi se Operatori ekonomik nuk eshte pajtuar me kerkesen e Autoritetit Kontraktor, pasi brenda dates 27.10.2022, ora 14:00, nuk ka dorezuar dokumentacionin e kerkuar.Per sa me lart, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, ne mbeshtetje te Nenit 92, pika 3 te Ligjit Nr. 162/2020 “Per Prokurimin Publik”, dhe te Kreut X, Nenit 82, pika 2 te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” (i ndryshuar) si dhe dokumentave te tenderit te miratuara, vendosi te skualifikoje oferten e bashkimin e operatoreve eknomik “Ulza & Agri Construction” Shpk.

  6. BOE BE - IS shpk dhe ERGI shpk dhe 2 T shpk, per arsye:
  • Operatori ekonomik Be IS Shpk nuk permbush piken 2.3 te Kapacitetit Teknik, Kriteret e Veçanta te Kualifkimit, per pervojen e suksesshme, pasi pas verifikimit te puneve te ngashme te paraqitura ne sistemin elektronik te prokurimit, rezulotn se per objektin Rindertimi i njesive te Banimit ne ndertesa pallat per zonen e re per zhvillim Manze, objektet A1, A2, B1 dhe B3, njesi banimi ne ndertesa pallat, njesia Administrative Manze, Bashkia Durres, mungon Çertifikata e marrjes ne dorezim apo Çertifikata e perkohshme te marrjes ne dorezim. Per rrjedhoje nuk ploteson kerkesen per vleren e kerkuar te punes se ngjashme sipas piken 2.3, germa a) dhe b) te Kapacitetit Teknik, Kriteret e Veçanta te Kualifikimit.

  7. BOE METEO shpk dhe ALBA KONSTRUKSION shpk, per arsye:
  • Operatori Ekonomik Mateo shpk, nuk ka deklaruar ne shtojcen 8, 1 (nje) Pergjegjesin per sigurine e shendetin ne pune, kerkuar ne DST, pika 2.3 Kapaciteti Teknik, pika 6, ku citohet se: Operatori/et ekonomik duhet te kete ne stafin e tij 1 (nje) punonjes me çertifikate Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune” ne perputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Per sigurine dhe shendetin ne pune dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 Per miratimin e rregullores "Per sigurine ne kantier, shoqeruar me kontrate individuale pune te vlefshme, Diplome/certificate leshuar nga autoritetet te akredituara pergjegjese shteterore, si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise minimumi per 3 (tre) muajit e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave. (Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve ekonomike, secili prej Operatoreve duhet te kete pjese te stafit te tij 1 (nje) punonjes Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune).
  • Operatori Ekonomik Mateo shpk, nuk ka deklaruar ne shtojcen 8, 1 (nje) ekspert Zjarrefikes, kerkuar ne DST, pika 2.3 Kapaciteti Teknik, pika 6, ku citohet se: “Operatori/et ekonomik duhet te kete ne stafin e tij 1 (nje) punonjes specialist “Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim” ne perputhje me Ligjin Nr. 152,2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin”, shoqeruar me kontrate individuale pune te vlefshme, Diplome/certificate leshuar nga Drejtoria MZSH, si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise minimumi per 3 (tre) muajit e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave. (Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve ekonomike, secili prej Operatoreve duhet te kete pjese te stafit te tij 1 (nje) punonjes Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim). Gjithashtu pas verifikimeve rezultoi se sipas marreveshjes se bashkepunimit OE Mateo shpk, ka marre persiper te kryeje punimet e MNZ, por nuk ka ekspertin zjarrefikes, cka bie ne kundershtim me DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Ante-Group” shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Ante-Group” shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Ante-Group” shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Ante-Group” shpk viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 170 datë 12 Dhjetor 2022
  Procesverbal “Për argumentimin e realizimit të procedurës në një kontratë”
  Procesverbal “Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim ”
  Grafiku i Punimeve
  Raporti Gjeologjik
  Raporti Sizmik
  Specifikime Teknike (Projekti Elektrik)
  Raporti Teknik -Infrastruktura
  Raporti Teknik -Impianti i mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpetimit
  Raporti Teknik- Godine Sherbimi
  Topografia
  Projekti i Infrastruktures
  Relacioni Hidroteknik

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data