Open Procurement Albania

Studim Projektim në programin e Arsimit Bazë Parashkollor, Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm”.

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Studim Projektim në programin e Arsimit Bazë Parashkollor, Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm”.

Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Tiranë, sipas VKB nr. 82 datë 20.07.2023, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023 – 2025 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2023”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr.1065/1 datë 28.07.2023 dhe protokolluar në Bashkinë e Tiranës me nr.26835/1 prot datë 28.07.2023
Nr. Reference REF-88340-11-20-2023
Vlera / Fondi Limit 183 333 333,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Shërbim konsulence
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 21-11-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-12-2023
Data e mbajtjes se tenderit 21-12-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues Janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm (paraprak) të procedurës së prokurimit:
1. BOE “ATELIER 4” shpk & “LEAD CONSULTING” shpk & “KKG PROJEKT” shpk me vlere 182,999,000 lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 93.12 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 279.40 pikë

2. “A & E Engineering” shpk, me vlere 183,000,000 lekë pa tvsh.Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 92.6 pikë Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 277.80 pikë

3.BOE “DAAM” shpk, & “NET GROUP” shpk, me vlere 183,333,333. lekë pa tvsh.Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 92.6 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 277.80 pikë

3. BOE “INFRATECH” shpk & “Engineering Consulting Group” shpk, me vlere 183,333,000 lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 92.6 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 277.80 pikë

4. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” shpk, me vlere 183,287,000 ) lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 92.6 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 277.80 pikë

5. BOE “MCE” shpk & “STATENG” shpk & “SRP ALBANIAN ENGINEERING” shpk, me vlere 183,333,333 lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 91.8 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 275.40 pikë

6. BOE “STUDIO-REBUS” shpk & “HYDRO&ENERGY” shpk, me vlere 183,333,333 lekë pa tvsh Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 91.8 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 275.40 pikë
7. BOE “TOWER”shpk, & “IGROUP” shpk, &“TAULANT” shpk, me vlere 183,333,333.lekë pa tvsh Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 92.06 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 276.2 pikë

8. BOE “ARKIMADE” shpk & “ARCHISPACE” shpk, me vlere 183,333,333.3 lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 90.2 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 270.60 pikë

9. BOE “ZENIT & CO” shpk & “ FTA STUDIO” shpk, & “GRAMA” shpk, me vlere 181,499,999 lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 92.8 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 278.40 pikë

10. BOE “SON Engineering & Construction” shpk, & “GeoENG” shpk, & “SEED CONSULTING” shpk, me vlere 167,060,000 lekë pa tvsh. Vlerësimi përfundimtar=X+Y= 93.6 pikë. Totali i pikëve të marra, sipas SPE : 280.80 pikë
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 29-03-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj kalendarike.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Janë skualifikuar operatorët ekonomikë e mëposhtëm:
  1. BOE “A.SH. Engineering” shpk & “ERSIM/M” shpk, per arsye:
  -“ERSI/M " shpk ka dorëzuar shtojcën 12, por nuk ka deklaruar z. G.G si administrator dhe si ortak

  2. BOE “ANK ARCHITECTURE” shpk & “C.E.C GROUP” shpk & “MF INVEST GROUP” shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.5, pasi nuk ka paraqitur ISO PAS 99:2012, Sistemi i Menaxhimit të Integruar

  3 BOE “HTS COMPANY” shpk & “MAGNA CHARTA” shpk & “HE & SK 11” shpk & “ARENA MK” shpk, per arsye:
  -“ARENA MK” shpk, ka marre pjese ne me shume se nje oferte

  4. BOE “DERBI-E” shpk & ”DEDJA&SALILLARI” shpk & “UDV architects” shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.3, pasi nuk ka deklaruar 1 (nje) Auditues energjetik i Certifikuar nga Agjensia per Eficensen e Energjise per te kryer auditime ne Ndertesa
  -”DEDJA” & “SALILLARI” shpk nuk ka paraqitur në SPE, Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit në emrin e subjektit te tyre me NIPT M32209502B.

  5. BOE “KLODIODA” shpk & “ATRIA STUDIO” shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.3, pasi nuk ka deklaruar 1 (një) Inxhinier IT/Telekomunikacion/Elektronik/Sistemesh; 1 (një) punonjës të pajisur me certificate lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis; 1 (nje) Auditues energjetik i Certifikuar nga Agjensia per Eficensen e Energjise per te kryer auditime ne Ndertesa
  -Nuk ka deklaruar 1 (një) Ekspert Zjarrëfikës.

  6. BOE “NG STRUCTURES” shpk & “ARENA MK” shpk, per arsye:
  - “ARENA MK” shpk, ka marre pjese ne me shume se nje oferte

  7. “VIANTE CONSTRUCTION” shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3 të DST, Kapaciteti teknik per Shërbime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit
  8.BOE “S & L STUDIO” shpk & “ARABEL - STUDIO” shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.2.1 te kapacitetit profesional te Operatoreve.
  -“ARABEL STUDIO ARABEL” shpk, nuk ka paraqitur në SPE bilancin e vitit ushtrimor 2022
  -Nuk plotëson vlerën për shërbime të ngjashme të realizuar gjatë tre viteve të fundit

  9. BOE “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shpk & “STUDIO B&L” shpk, per arsye:
  -“STUDIO B&L "shpk ka dorëzuar shtojcën 12 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, por nuk ka deklaruar z. R.L dhe z. E.B si administrator dhe si ortak, por ka deklaruar administratore te tjere, perkatesisht z. O.H dhe z. D.B, te cilet jane administratore dhe ortake te shoqerise “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shpk.
  - “STUDIO B&L”shpk, tek rubrika “Deklarata per dorezimin e ofertave te pavaruara, nuk ka klikuar germen b (rasti i Bashkimit te Operatoreve), por ka klikuar germen a.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-88340-11-20-2023
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Termat e References
  Procesverbal "Per argumentimin e Realizimit te Procedures ne nje Kontrate"
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data