Open Procurement Albania

Kontrate me Objekt : “Rindërtimi i shkollës Shkolla 9-vjecare + parashkollor Shtodhër dhe “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë (Minikonkursi Nr. 3) .

District Tirane
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Kontrate me Objekt : “Rindërtimi i shkollës Shkolla 9-vjecare + parashkollor Shtodhër dhe “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë (Minikonkursi Nr. 3) .
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull Loti 5: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë". (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit 243,987,406 lekë pa TVSH.

Reference No. REF-54446-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 3)
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 17-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 27-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 16
Bidders Kane qenë pjesëmarrës në Fazen e përcaktimit të kontratës fituese këta ofertues :

1. Leon Konstruksion shpk & Llazo shpk
2. Modeste shpk & Shkëlqimi 07 shpk & Grand Konstruction shpk & Fled shpk
3. Arifaj shpk & Denis 05 shpk & Xhast shpk
4. Vëllezerit Hysa shpk & Bean shpk & REJ shpk & M.A.K Studio shpk & A.SH.Engineering shpk
5. Gjikuria shpk
6. Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
7. Alba Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk
8. Boshnjaku.B shpk
9. Agi Kons shpk
10. Agri Konstruksion shpk & Curri shpk
11. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is s shpk
12. Alb Building shpk & Liqeni VII shpk
13. R &T shpk & AE Distribution shpk & Consulting & Management Albania shpk
14. Sireta 2F shpk & IBN shpk & Alko Impex General Construction shpk
15. Senka shpk & Dajti Park 2007 shpk & Erzeni/Sh shpk
16. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INERTI
 • Colombo SHPK
 • Zdravo SHPK
 • 6D - PLAN
 • The winning bid ALL without vat 209,056,073
  Bidder Announcement date 03-09-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. OE “GENER 2” sh.p.k. vlera e ofertës se paraqitur nga ky operator ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  2. BOE “Sireta 2F“ sh.p.k & “IBN” sh.p.k & Alko Impex General Construction sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3.BOE “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k dega në Kosove & “BIBA-X” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. BOE “Modeste” shpk NUIS J62903413B & “Shkëlqimi 07” shpk NUIS K68121808W & “Grand Konstruction” shpk NUIS L38109801T & “Fled” shpk NUIS. Operatori në bashkim “Shkëlqimi 07” shpk nuk përmbush shtojcën 14 për vetedëklarimin. Operatori “Shkëlqimi 07” shpk” anëtar i BOE “Salillari” shpk & “Shkëlqimi 07” shpk eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. BOE “Alb Building” sh.p.k & “Liqeni VII” sha, nuk përmbush shtojcën 14 për vetedëklarimin. BOE eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. BOE “Leon Konstruksion” shpk & “Llazo” sh.p.k. BOE “Leon Konstruksion” shpk & “Llazo” shpk eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  *Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët/shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.

  1.BOE “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k & “G.P.G. Company” sh.p.k. Fitues në Lotin 1.
  2. BOE: “Vëllezerit Hysa” shpk & “Bean” shpk & “REJ” shpk & “M.A.K Studio” shpk & “A.SH.Engineering” shpk, Vëllezerit Hysa sh.p.k - Fitues në Lotin 4
  3. BOE “2T” shpk & “Ergi” shpk & “Be-is shpk”. Fitues në Lotin 3.
  4.OE “AGI KONS” sh.p.k. Fitues në Lotin 6
  5.BOE “Alba Konstruksion” & “Ed Konstruksion” sh.p.k. Fitues në Lotin 2
  6. OE “Boshnjaku. B” sh.p.k. Fitues në Lotin 7.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for INERTI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INERTI viti 2014
  Monitor treasury transaction for INERTI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INERTI viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Colombo SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Colombo SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Colombo SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Colombo SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Zdravo SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Zdravo SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Zdravo SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Zdravo SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2014
  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 6D - PLAN viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-54446-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 3)
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data