Open Procurement Albania

Rikualifikim urban i zonës turistike, Golem, Bashkia Kavajë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Tirane
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikualifikim urban i zonës turistike, Golem, Bashkia Kavajë
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 167,131,967.66 lekë pa tvsh.
Reference No. REF-74019-10-05-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 835,659,838
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 06-10-2020
Opening Date for Submission of Bids 06-10-2020
Closing Date for Submission of Bids 06-11-2020
Sector
No. of Bidders 17
Bidders 1. FUSHA sh.p.k.,
2. CURRI shpk & ALBA KONSTRUKSION
3. SALILLARI
4. ALB-BUILDING shpk
5. "GENER 2”
6. GECI shpk & FLORIDA
7. GJOKA KONSTRUKSION
8. 2 T shpk & ERGI
9. PE - VLA – KU & BIBA-X
10. ILIRIADA & 4 A-M
11. ALB – STAR
12. ARIFAJ & DENIS-05 & XHAST
13. BESTA & ALKO-IMPEX General Construcion
14. Bajrami N & STERKAJ & ZDRAVO
15. AGI KONS & BE - IS SH.P.K
16. VELLEZERIT HYSA
17. BOSHNJAKU. B
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FUSHA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 556,103,117
  Bidder Announcement date 21-12-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 9 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje 07.12.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. 2 T shpk & ERGI per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  2. PE - VLA – KU & BIBA-X ,per arsye se nuk kanë paraqitur marrëveshjen e bashkëpunimit ku përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes dhe elementet konkrete të punimeve që do të kryejë secili anëtar I grupit, Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.2. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket punësim mesatar të punonjësve (fuqisë punëtore),

  3. ILIRIADA & 4 A-M , per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  4. OE ALB – STAR NIPT J62903512W, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  5. BOE ARIFAJ NIPT - J76418907K, & DENIS-05 NIPT- K51518029B & XHAST NIPT K12512837I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  6. BOE BESTA NIPT J62903182B & ALKO-IMPEX General Construcion NIPT K91326028I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  7. BOE Bajrami N NIPT K02727202O & STERKAJ NIPT J68310708M & ZDRAVO NIPT J84003411K, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  8. BOE AGI KONS NIPT K21622001M & BE - IS SH.P.K NIPT K71412003A per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  9. OE VELLEZERIT HYSA NIPT K12911201C, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.2. te Kritereve te vecante ne DT sa i perket punësim mesatar të punonjësve (fuqisë punëtore), nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH

  10. OE BOSHNJAKU. B NIPT K72627402H, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.2. te Kritereve te vecante ne DT sa i perket punësim mesatar të punonjësve (fuqisë punëtore), nuk ploteson kerkesen per piken N.P – 5. E dhe N.P – 9. D duke paraqitur pikat N.P – 5. C dhe N.P – 9. B. nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Grafik Teknik

  Projekt Teknik (i)

  Projekt Teknik (ii)

  Projekt Teknik (iii)

  Projekt Teknik (iv)

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data