Open Procurement Albania

Ndërtimi, asfaltimi + rrjeti inxhinierik i rrugës nr.1, Lëkurës Sarandë Lot 1+2

District Vlore
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërtimi, asfaltimi + rrjeti inxhinierik i rrugës nr.1, Lëkurës Sarandë Lot 1+2.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 115,616,694.16 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Reference No. REF-71131-09-09-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 385,388,979
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 10-09-2020
Opening Date for Submission of Bids 10-09-2020
Closing Date for Submission of Bids 13-10-2020
Sector
No. of Bidders 13
Bidders 1. EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
2. ARIFAJ sh.p.k., & DENIS-05 shpk & Xhast
3. EUROTEOREMA PEQIN
4. 2 T shpk, & BE - IS
5. CURRI
6. ALBA KONSTRUKSION
7. S I R E T A 2F shpk & EURO-ALB
8. ARTI shpk &JODY-KOMPANY shpk, &R. S. M shpk,
9. GRAND KONSTRUKSION M shpk & "SHKELQIMI 07" shpk
10. DABAR
11. AGI KONS
12. ED KONSTRUKSION shpk & NIEM shpk & VIANTE Konstruksion
13. MANE/S shpk, & BOSHNJAKU. B shpk, & MF INVEST GROUP
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi
 • The winning bid ALL without vat 190,102,649
  Bidder Announcement date 17-11-2020
  Contract date 19-11-2020
  Contract Value including VAT 228,123,179
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kane marre pergjigje në datë 27.10.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. DABAR per arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe professional.

  2. S I R E T A 2F shpk & EURO-ALB shpk , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”,

  3. GRAND KONSTRUKSION M shpk & "SHKELQIMI 07" shpk, per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, në mënyrë kumulative,

  4. AGI KONS shpk per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”,

  5. BOE MANE/S shpk, & BOSHNJAKU. B shpk, & MF INVEST GROUP shpk, per arsye se nuk ploteson piken 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”.

  6. ARTI shpk & JODY-KOMPANY shpk, & R. S. M shpk, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme.

  7. ED KONSTRUKSION shpk & NIEM shpk & VIANTE Konstruksion shpk, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi viti 2014
  Monitor treasury transaction for N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
  RELACIONI TEKNIKO-EKONOMIK

  Projekt Teknik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data