Open Procurement Albania

Loti 1 : Mbikëqyrja punimesh për rikonstruksionin e rrugës Gryke Manati – Kolsh dhe ndertim i rruges se varrezave .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Kukës
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Mbikëqyrje punimesh i ndarë në pesë lote:
Loti 1 : Mbikëqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Gryke Manati – Kolsh dhe ndërtim i rrugës së varrezave .
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 385,629
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 09-10-2015
Sector
No. of Bidders 9
Bidders NOVATECH STUDIO SHPK
TOWER SHPK SHPK
ZENIT SHPK
ALB SUPERVIZION - D.S. SHPK
TAULANT SHPK SHPK
VLER-INVEST SHPK
TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & Erald - G SHPK
STUDIO ARCHIMED SHPK & Klodioda SHPK
M.A.K STUDIO SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 330,785
  Bidder Announcement date 06-11-2015
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 5 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm me arsyet përkatëse:

  1. Novatech Studio SHPK për arsye se:
  a. Mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Gusht 2015 (detyrim ky i maturuar në datën 9 Tetor 2015, dita e tenderit).

  2. Tower SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Tower SHPK nuk plotëson piken 1.3.2 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi dy prej inxhiniereve të kompanisë nuk janë të regjistruar në muajin mars.

  3. Zenit 06 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.

  4. Alb Supervizion – D.S. SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për pikat e nevojshme të liçensës së shoqërisë, pasi nuk disponon pikën N.P – 5. Punime nëntokësore, ura e vepra arti.
  b. Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.
  c. Oferta e paraqitur është më e ulët se vlera minimale e lejuar e përcaktuar në nenin 7 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim .

  5. Vler Invest SHPK dhe Infratech SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Vler Invest SHPK nuk plotëson kërkesën e përgjithshme për kualifikim lidhur me pagesën e tatimeve dhe sigurimeve shoqërore, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin e kërkuar lëshuar nga administrata tatimore.
  b. Shoqëria Vler Invest SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.
  c. Shoqëria Vler Invest SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e shërbimeve të ngjashme, pasi për kontratat e paraqitura nuk ka paraqitur faturat tatimore në përputhje me kërkesën.
  d. Shoqëria Infratech SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e shërbimeve të ngjashme, pasi për kontratat e paraqitura nuk ka paraqitur faturat tatimore në përputhje me kërkesën.

  6. Transport Highway Consulting SHPK dhe Erald - G SHPK për arsye se:
  a. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar bazuar në Kontratën e Bashkëpunimit nr. 9181 Rep dhe 1913 Kol, të datës 08.10.2015, sipas se çiles shoqëria Transport Highway Consulting SHPK do të kryeje 60% të shërbimeve, ndërsa shoqëria Erald G SHPK do të kryeje 40 % të shërbimeve. Në kontrate nuk janë parashikuar shërbimet konkrete qe do të kryeje secila shoqëri .
  b. Shoqëria Transport Highway Consulting SHPK nuk disponon piken e liçenses N.S – 18 Punime topogjeodezike. Në ketë mënyre ajo nuk mund të kryeje punime mbikëqyrje për këtë pikë.
  c. Shoqëria Transport Highway Consulting SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.
  d. Shoqëria Erald - G SHPK Nuk plotëson kërkesën e veçantë të kualifikimit lidhur me aktivitetin e qëndrueshëm në tre vitet e fundit, pasi nuk ka paraqitur bilancet në përputhje me kërkesën.
  e. Shoqëria Erald - G SHPK nuk plotëson kërkesën e veçante të kualifikimit lidhur me xhiron e realizuar në tre vitet e fundit, pasi nuk ka paraqitur vërtetim të lëshuar nga dega e Tatim Taksave ku ushtron aktivitetin Operatori Ekonomik mbi xhiron vjetore të shoqërisë për tre vitet e fundit.

  7. Studio Archimed SHPK dhe Klodioda SHPK për arsye se:
  a. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar bazuar në Kontratën e Bashkëpunimit nr. 1093 Rep dhe 192 Kol, të datës 08.10.2015, sipas se cilës shoqëria Studio Archimed SHPK do të kryejë 60% të shërbimeve, ndërsa shoqëria Klodioda SHPK do të kryeje 40 % të shërbimeve. Në kontrate nuk janë parashikuar shërbimet konkrete qe do të kryejë secila shoqëri.
  b. Shoqëria Studio Archimed SHPK nuk disponon pikat e liçensës N.P. – 5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti dhe N.S – 18. Punime topogjeodezike .
  c. Shoqëria Studio Archimed SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm .
  d. Shoqëria Klodioda SHPK nuk plotëson piken 2.1.d të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Gusht 2015 (detyrim ky i maturuar në datën 9 Tetor 2015, dita e tenderit).

  8. M.A.K. Studio SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement
  Tender Announcement Nr.37 - Dt.21-09-2015
  Announcement of Winner Nr.45 - Dt.16-11-2015
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data