Open Procurement Albania

Sherbime projektimi për projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), Bashkia Korce.

District Korçë
Loan No
Source of Loan/Financed by: Albanian Government
Loan Amount by Currency
Project Title Projects financed by the Albanian Government
Description of the Project Budget: 23.7 billion Lek
Financed by: Albanian Government
Timeline: Starts in 2014 and ends in 2019.
GEOGRAPHIC COVERAGE: In the 12 Regions (Qark) of Albania, 35 municipalities;
Beneficiaries: 2 million inhabitants;
Objective: Improve the living conditions of the inhabitants all over the country, increase access to basic services, promote tourism, and encourage the agricultural sector by financing large projects of regional impact. Investments are in full compliance with the vision of the Albanian Government for the urban transformation of the city centers, road infrastructure, and water supply.
Tender object Shërbime projektimi për projekte të financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR), Bashkia Korçë.

Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve 5Erald-G shpk & HP Studio shpk & HMK Consulting shpk me ulje 8% nga vlera e fondit limit të tenderit dhe e vlerësuar në total me 91.41 pikë është shpallur fituese.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 41,666,666
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 02-02-2016
Sector
No. of Bidders 11
Bidders TAULANT SHPK
A & E ENGINEERING sh.p.k
F & S & Invictus
GEOSAT GROUP
GJEOKONSULT & CO
HE & SK 11 11
HMK - Consulting
KLODIODA
P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa & A&I Design
SPHAERA
TEC. CONSULT & ACTI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERALD-G SHPK -
 • HP Studio SHPK -
 • HMK Consulting SHPK -
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates Sipas termave te references
  Appeals Ka pasur ankesa.

  Ne daten 22.02.2016 paraqiti ankim shoqeria He & SK SHPK. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 25.02.2016.

  Ne daten 22.02.2016 paraqiti ankim shoqeria TEC Consult SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 25.02.2016.

  Ne daten 25.02.2016 paraqiti ankim shoqeria Pangea SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 29.02.2016.

  Ne daten 26.04.2016 paraqiti ankim shoqeria A&E Engineering SHPK.
  Ankimit ju dha pergjigje ne daten 27.04.2016.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine F&S SHPK pasi shoqeria Invictus SHPK, pjese e ketij bashkimi,
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine Geosat Group SHPK
  a. Asnje nga kompanite e bashkimit nuk ka piken 3/c-1 te licenses.
  b. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter te zhvilluar.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine He&Sk 11 SHPK
  a. Asnje nga kompanite e bashkimit nuk disponon piken 8/b te licenses.
  b. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter te zhvilluar.

  4. Shoqeria Klodioda SHPK
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa Consortile pasi shoqeria A&I Design SHPK, pjese e ketij bashkimi,
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin nentor dhe dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  6. Shoqeria Sphaera SHPK
  a. Nuk nuk disponon piken 3/c-1 te licenses.

  7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine TEC. Consult SHPK pasi shoqeria ACTI SHPK, pjese e ketij bashkimi,
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  8. Shoqeria Gjeokonsult & Co SHPK
  a. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter te zhvilluar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement
  Tender Announcement Nr.03 - Dt.25-01-2016
  Announcement of Winner Nr.19 - Dt.16-05-2016
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data