Open Procurement Albania

Rikonstruksion i tre rrugeve hyrese te qytetit Rrogozhine.

District Tiranë
Loan No
Source of Loan/Financed by: Albanian Government
Loan Amount by Currency
Project Title Projects financed by the Albanian Government
Description of the Project Budget: 23.7 billion Lek
Financed by: Albanian Government
Timeline: Starts in 2014 and ends in 2019.
GEOGRAPHIC COVERAGE: In the 12 Regions (Qark) of Albania, 35 municipalities;
Beneficiaries: 2 million inhabitants;
Objective: Improve the living conditions of the inhabitants all over the country, increase access to basic services, promote tourism, and encourage the agricultural sector by financing large projects of regional impact. Investments are in full compliance with the vision of the Albanian Government for the urban transformation of the city centers, road infrastructure, and water supply.
Tender object Rikonstruksion i tre rrugëve hyrëse të qytetit Rrogozhinë.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 24.999.400 (njëzet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind)lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 124,996,999
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 30-03-2017
Sector
No. of Bidders 14
Bidders HASTOÇI
2 BIBA-X 93
ARKONSTUDIO
BOSHNJAKU. B
S i R E T A 2F
EUROTEOREMA PEQIN
BE - IS SH.P.K
LALA
G.P.G. COMPANY
VICTORIA INVEST
4 A-M
N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi
SHKELQIMI 07
ADEM POJANI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HASTOÇI -
 • The winning bid ALL without vat 90,363,694
  Bidder Announcement date 21-04-2017
  Contract date 02-05-2017
  Contract Value including VAT 108,436,187
  Contract Milestones Due Dates 5 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar:

  1. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Biba X SHPK (45%), dhe Senka SHPK (55%) për arsye se: a. Shoqëria Senka SHPK nuk plotëson piken 2.3.7 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me mjetet dhe pajisjet në dispozicion.
  b. Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson Kërkesën për Kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri pasi ka detyrime në shumen 342.525 leke.

  2. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Arkonstudio SHPK (32%), dhe Kthella SHPK (68%) për arsye se:
  a. për kontratën që prokurohet shoqërisë Arkonstudio SHPK i takon të kryeje një volum punimesh prej 31,551,319 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet të kryeje shoqëria Arkonstudio SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 150.000.000 leke, ndërkohe që kjo shoqëri zotëron piken e liçenses NP-4A e cila i lejon të kryeje në të njëjtën kohe punime me vlere të përgjithshme jo me shume se 20.000.000 leke.

  3. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Boshnjaku B SHPK (70.7%), dhe Caushi SHPK (29.3%) për arsye se:
  a. Shoqëria Boshnjaku B SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqëria Caushi SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Kukës, Memaliaj, Peqin, Berat, Vrrine. për këto objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk e ka regjistruar në QKB.
  c. Shoqëria Caushi SHPK nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me disponimin e mbjeteve.

  4. Shoqërinë Euroteorema Peqin SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Milot – Lezhe - Rrëshen nga viti 2011 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier ndërtimi me profilin transport, siç kërkohet në dokumentet e tenderit.

  5. Shoqërinë Be - Is SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Be-Is SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Durrës, Librazhd dhe Vlore nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore. për rrjedhoje edhe deklarata e paraqitur në përputhje me kriterin 2.2.5 për kualifikim rezulton të jete e rreme.

  6. të skualifikoje bashkimin e përkohshëm të shoqërive NTP Eurokos SHPK (70%) dhe Denisi 05 SHPK (30%) për arsye se:
  a. Shoqëria NTP Eurokos SHPK nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier ndërtimi me profil transport, siç kërkohet në dokumentet e tenderit, ndërkohe që ka marre përsipër të kryeje punime rrugore në të cilat ky specialitet është i domosdoshëm.

  7. Shoqërinë Shkëlqimi 07 SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.

  8. Shoqërinë Adem Pojani SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2014
  Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.10 - Dt.13-03-2017
  Announcement of Winner Nr.17 - Dt.02-05-2017
  Announcement of Contract Signing Nr.18 - Dt.08-05-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data