Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugës Taulantët , pedonales dhe KUZ në UBT.

District Tiranë
Loan No
Source of Loan/Financed by: Albanian Government
Loan Amount by Currency
Project Title Projects financed by the Albanian Government
Description of the Project Budget: 23.7 billion Lek
Financed by: Albanian Government
Timeline: Starts in 2014 and ends in 2019.
GEOGRAPHIC COVERAGE: In the 12 Regions (Qark) of Albania, 35 municipalities;
Beneficiaries: 2 million inhabitants;
Objective: Improve the living conditions of the inhabitants all over the country, increase access to basic services, promote tourism, and encourage the agricultural sector by financing large projects of regional impact. Investments are in full compliance with the vision of the Albanian Government for the urban transformation of the city centers, road infrastructure, and water supply.
Tender object Rikonstruksioni i rrugës Taulantët , pedonales dhe KUZ në UBT.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 78.446.250 leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 82,575,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 27-02-2017
Sector
No. of Bidders 15
Bidders HASTOÇI SHPK
COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
B-93 SHPK
MELA. SHPK
NDREGJONI SHPK
BE - IS SH.P.K SHPK
AGRI CONSTRUCTION SHPK
BAHAS SHPK
S i R E T A 2F SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
BOSHNJAKU. B SHPK
ARIFAJ SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK
A.L-ASFALT SHPK
2R-Group SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HASTOÇI -
 • The winning bid ALL without vat 52,881,647
  Bidder Announcement date 03-04-2017
  Contract date 10-04-2017
  Contract Value including VAT 63,457,976
  Contract Milestones Due Dates 3 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Company Riviera 2008 SHPK për arsye se:
  a. Referuar deklaratës se punëve në proces rezulton se shoqeria Company Riviera 2008 SHPK ka në proces pune me një vlere të përgjithshme prej 229.425.750 leke pa tvsh. Këto pune konsistojnë në rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugësh. Për kontratën që prokurohet shoqërisë Company Riviera 2008 SHPK i takon të kryeje një volum punimesh prej 82.575.000 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet të kryeje shoqeria Company Riviera 2008 SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 312.000.750 leke, ndërkohe që kjo shoqëri zotëron piken e liçenses NP-4C e cila i lejon të kryeje në të njëjtën kohe punime me vlere të përgjithshme jo me shume se 100.000.000 leke. Për këtë arsye kjo shoqëri skualifikohet.

  2. Mela SHPK (35%) dhe Albshpresa SHPK (65%) për arsye se:
  a. Shoqeria Mela SHPK nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm .
  b. Shoqeria Mela SHPK nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme të liçenses pasi ka marre përsipër punime shtresash rrugore dhe nuk ka piken e liçenses NS18 (punime topogjeodezike). Po ashtu ka marre përsipër punime elektrike dhe nuk ka piken e liçenses NP 11.

  3. Be - Is SHPK për arsye se:
  a. Shoqeria Be-Is SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Durrës, Librazhd dhe Vlore nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  4. Bahas SHPK (64%) dhe Avduli SHPK (36%) për arsye se:
  a. Të dyja shoqëritë nuk plotësojnë piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me deklaratën për punët në proces pasi nuk kane paraqitur asnjë informacion.

  5. Sireta 2F SHPK (76.63%) dhe Artyka II SHPK (23.37%) për arsye se:
  a. Shoqeria Sireta 2F SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bashkinë Maliq nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqeria Artyka II SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bashkinë Liqenas nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  6. Leon Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Fier nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore. Duke qene se kjo e mete është thelbësore, komisioni vendosi të mos vazhdoje me shqyrtimin e dokumentacionit të mbetur për këtë shoqëri.

  7. Boshnjaku B SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  8. Kevin Costruksion SHPK (68.93%) dhe Shendelli SHPK (31.07%) për arsye se:
  a. Shoqeria Kevin Costruksion SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me punët e ngjashme pasi nuk ka paraqitur asnjë objekt të tille. Objektet e deklaruar janë godina, të cilat nuk mund të konsiderohen si pune të ngjashme.
  b. Shoqeria Shendelli SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  9. Al Asfalt SHPK (85%) dhe Victoria Invest SHPK (15%) për arsye se:
  a. Shoqeria Viktoria Invest SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Librazhd (ne objektin Rikualifikim urban, zona në hyrjen perëndimore të qytetit Librazhd dhe mbrojtje lumore , me vlere 82.200.510 leke) dhe në Bilisht (ne objektin Rikualifikim urban i qendrës se qytetit Bilisht, loti i , me vlere 102.536.108 leke. Për këto dy objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk i ka regjistruar në QKB.

  10. 2R Group SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2014
  Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for HASTOÇI viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.05 - Dt.06-02-2017
  Announcement of Winner Nr.14 - Dt.10-04-2017
  Announcement of Contract Signing Nr.15 - Dt.18-04-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data