Open Procurement Albania

Rikualifikim i Parkut Industrial Kuçove.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Berat
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikualifikim i Parkut Industrial Kuçove.
Fondi limit 180.382.176 (njëqind e tetëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 36.076.435 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.
Reference No. REF-90406-10-18-2018
CPV Code
45000000-7 Construction work.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 180,382,176
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 19-10-2018
Opening Date for Submission of Bids 19-10-2018
Closing Date for Submission of Bids 19-11-2018
Sector
No. of Bidders 14
Bidders BEAN SHPK
B 93 SHPK & RIVIERA SHPK
BESTA SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK
G.P.G. COMPANY SHPK
4 AM SHPK
AURORA KONSTRUKSION SHPK & BE IS SHPK
ARIFAJ SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
KTHELLA SHPK
KUPA SHPK & LIQENI VII SHPK
SALILLARI SHPK SHPK
MELA SHPK & ALBSHPRES SHPK
SHANSI INVEST SHPK & LALA SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BESTA -
 • ED KONSTRUKSION -
 • The winning bid ALL without vat 127,371,394
  Bidder Announcement date 17-12-2018
  Contract date 18-12-2018
  Contract Value including VAT 152,845,673
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s'kualifikuar:

  1. Operatori Ekonomik Bean SHPK pasi:
  • Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin përkatës.
  • Nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme, pasi për dy punët e deklaruara nuk ka paraqitur faturat tatimore ne përputhje me kërkesën për kualifikim.
  • Nuk plotëson kërkesën 2.3.2 për kualifikim lidhur me numrin e te punësuarve, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin e kërkuar të lëshuar nga Administrata Tatimore.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike B 93 SHPK (60%) dhe Riviera SHPK (40%) pasi:
  • Shoqëria Riviera SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.2 për kualifikim ku citohet: Operatori Ekonomik duhet te ketë një aktivitet pozitiv (te mos ketë dale me humbje) te qëndrueshëm gjate tre viteve 2015, 2016 dhe 2017. Për te vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqesë kopje të bilanceve të këtyre tre viteve, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, te shoqëruara nga akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i autorizuar pasi është me humbje ne vitin 2017 ne shumen 12.749.241 leke.
  • Shoqëria B 93 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.4 për kualifikim lidhur me stafin inxhinierik, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për punësimin e një inxhinieri elektrik te pa angazhuar.

  3. Operatori Ekonomik Kevin Construksion SHPK pasi:
  Nuk ka paraqitur dokumentacion për kualifikim.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for BESTA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2014
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.42 - Dt.22-10-2018
  Technical Specifications
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data