Open Procurement Albania

Ndertimi i pedonales dhe korsise se bicikletave te Liqenit Belshit, Faza e III.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Elbasan
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndertimi i pedonales dhe korsise se bicikletave te Liqenit Belshit, Faza e III.
Fondi limit: 155.703.178 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 31.140.700 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.
Reference No. REF-94803-11-20-2018
CPV Code
45000000-7 Construction work.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 155,703,178
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 21-11-2018
Opening Date for Submission of Bids 21-11-2018
Closing Date for Submission of Bids 21-12-2018
Sector
No. of Bidders 10
Bidders FLED SHPK & SHKELQIMI 07 SHPK & GRAND KONSTRUKSION M SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
BLERIMI SHPK & BAJRAMI N SHPK
KACDEDJA SHPK & AGRI CONSTRUCTION SHPK
EURONDERTIM 2000 SHPK
LIQENI VII SHPK & KUPA SHPK
KTHELLA SHPK
CURRI SHPK
ISOBAR CONSTRUCTION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VELLEZERIT HYSA -
 • The winning bid ALL without vat 101,503,501
  Bidder Announcement date 04-03-2019
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 10 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ne daten 16.01.2019 paraqiti ankim shoqeria Kevin Konstruksion shpk.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 17.01.2019 duke e refuzuar ate.
  Ne daten 25.01.2019 operatori ekonomik Kevin Konstruksion sh.p.k paraqiti ankim prane Komisionit te Prokurimit Publik. Autoriteti Kontraktor me shkresen nr.63/1, date 30.01.2019, dorezoi prane K.P.P informacionin e kerkuar ne lidhje me kete procedure prokurimi.
  Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr. 126 prot., date 25.01.2019, vendosi te mos pranoje ankimin e paraqitur nga operatori ekonomik Kevin Konstruksion sh.p.k, dhe lejimin nga ana e Autoritetit Kontraktor per vijimin me hapat e metejshme te procedures.

  Jane skualifikuar:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Fled SHPK (43%), Grand Konstruksion SHPK (37%) dhe Shkelqimi 07 SHPK (20%) :
  • Shoqeria Fled SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme.

  2. Operatori Ekonomik Kevin Construksion SHPK :
  • Shoqeria Kevin Construksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve te ngjashme te deklaruara ka kryer aktivitet ne Kukes ne objektin Rruga Borje – kufi me Kosovën dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.
  • Shoqeria Kevin Construksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme .

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Blerimi SHPK (19%) dhe Bajrami N SHPK (81%) :
  • Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve ne proces te deklaruara ne nje procedure tjeter te zhvilluar ne FSHZH ( Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas ), gjate vitit 2018 ka kryer aktivitet ne Vaun e Dejes ne objektin Rehabilitimi i galerive te drenazhit dhe thellesise brenda nderteses se centralit, sistemit te ndricimit dhe shkalleve ne HEC Vau i Dejes dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.

  4. Operatori Ekonomik Isobar Construction SHPK :
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion per kualifikim.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Technical Specifications
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.05 - Dt.04-02-2019
  Nr.10 - Dt.11-03-2019
  Announcement of Contract Signing
  FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT - Data : 04.03.2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data