Open Procurement Albania

Loti V - Mbikqyrja e punimeve Permiresimi i infrastruktures rrugore ne funksion te zhvillimit te turizmit dhe agroturizmit ne Rajonin 4 .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Vlore-Gjirokaster
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti V - Mbikqyrja e punimeve Permiresimi i infrastruktures rrugore ne funksion te zhvillimit te turizmit dhe agroturizmit ne Rajonin 4 .
Reference No. REF-33840-08-19-2019
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6,857,179
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 20-08-2019
Opening Date for Submission of Bids 20-08-2019
Closing Date for Submission of Bids 19-09-2019
Sector
No. of Bidders 13
Bidders A & E Engineering SHPK
Infratech SHPK & Arkimade SHPK
Derbi-E SHPK & Tower SHPK & Studio Service KS-A SHPK
Instituti Dekliada-Alb SHPK & C.C.E Group SHPK
Mes –D SHPK & Instituti i Konsulences në Ndërtim SHPK
Illyrian Consulting Engineers SHPK & Energy Plus Albania SHPK
Infra-Plan SHPK
Taulant SHPK & Ave Consulting SHPK
Arabel Studio SHPK & HMK - Consulting SHPK
Civil Cons SHPK & "Nord Comat SHPK & "MCE SHPK
Geosat Group SHPK
HE-SK SHPK & 6D-Plan SHPK & G&L Construction SHPK
Archispace SHPK & Gjeokonsult & Co SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK -
 • A V E CONSULTING -
 • The winning bid ALL without vat 5,990,270
  Bidder Announcement date 28-10-2019
  Contract date 05-11-2019
  Contract Value including VAT 7,188,324
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankesë; “INFRA PLAN” shpk, ka marrë përgjigje më datë 15.10.2019.

  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k K72113010E pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade” sh.p.k., L01906030A pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, K77916947A & “Tower” L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., L71305518R pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, K71606006A & “C.C.E Group” L11807013M, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Mes – D” sh.p.k K82430006C & “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k K71828007J, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., L41407002L pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  7. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan” sh.p.k K62225011E, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k L51812001S & “HMK - Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q, pasi nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjise.

  9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" L81315015O & "Nord Comat" L08501501Q & "MCE”sh.p.k., L72203065K, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekspertet janë të angazhuar në Lotin I ku është shpallur fitues.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2014
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Technical Specifications
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Nr.45 - Dt.11-11-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data