Open Procurement Albania

Shërbimi i Mbikëqyrjes së punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021

District 12 Qarqet
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Shërbimi i Mbikëqyrjes së punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021.

______________________________
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm si me poshte:
1. “ARABEL – STUDIO” sh.p.k & KKG PROJECT sh.p.k & “GR ALBANIA” sh.p.k
2. “A & E Engineering” sh.p.
3. “CIVIL CONS” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
4. “G B Civil Engineering” sh.p.k & “INVICTUS” sh.p.k., & “Margarita Kodra” sh.p.k.,
5. “GEOSAT GROUP” sh.p.k.
6. “Gjeokonsult&Co” shpk & “ITM” shpk,
7. “HE & SK 11” sh.p.k, & “SELAS” sh.p.k.
8. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k. & “LORENCO&CO” sh.p.k.,
9. “INFRATECH” sh.p.k. NUIS K91628001D & “Tirana New Supervisor” sh.p.k.
10. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” sh.p.k.
11. “Sphaera” sh.p.k. & “Archispace” sh.p.k. & “I RI” sh.p.k.
12. “IMES-D” sh.p.k. & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM-IKN” sh.p.k.
13. “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k. & “ERALD – G” sh.p.k.
14. “Derbi –E” sh.p.k., & “Zenit & Co” sh.p.k.,
15. “47 EK&Iliriada PKS” sh.p.k. & “Studio Rebus” sh.p.k. & “PNI-2001” sh.p.k,
Reference No. REF-68480-08-11-2020
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 71,048,283
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 12-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 12-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 14-09-2020
Sector
No. of Bidders 20
Bidders 1. HE & SK 11 sh.p.k, & SELAS sh.p.k.
2. GEOSAT GROUP sh.p.k.
3. Derbi –E sh.p.k. & Zenit & Co sh.p.k.
4. INFRATECH sh.p.k. & Tirana New Supervisor sh.p.k.
5. Gjeokonsult&Co shpk & ITM shpk,
6. A & E Engineering sh.p.k
7. 47 EK&Iliriada PKS sh.p.k. & Studio Rebus sh.p.k. & PNI-2001 sh.p.k,
8. CIVIL CONS sh.p.k , & Engineering Consulting Group sh.p.k
9. Illyrian Consulting Engineers sh.p.k. & LORENCO&CO sh.p.k
10. Sphaera sh.p.k. J81809003U & Archispace sh.p.k. & I RI sh.p.k.
11. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING sh.p.k. & ERALD – G sh.p.k
12. IMES-D sh.p.k. & INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM-IKN sh.p.k
13. ARABEL – STUDIO sh.p.k & KKG PROJECT sh.p.k L41915003F & GR ALBANIA sh.p.k
14. G B Civil Engineering sh.p.k & INVICTUS sh.p.k. & Margarita Kodra sh.p.k.
15. INSTITUTI DEKLIADA-ALB sh.p.k.
16. ARENA MK shpk
17. C.E.C GROUP shpk & ELBA shpk,
18. ERSI/M sh.p.k.
19. TOWER sh.p.k. & Dricons sh.p.k,
20. TAULANT sh.p.k. & HMK-Consulting shpk,
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date 28-10-2020
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates 24 muaj
Appeals Ka pasur ankesa.
Në datë 05.10.2020 është paraqitur ankesë pranë AK.
Ka marrë përgjigje në datë 07/10/2020.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. C.E.C GROUP shpk & “ELBA” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

2. “TAULANT” sh.p.k. & “HMK-Consulting” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

3. “Arena MK” sh.p.k., pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

4. “TOWER” & “Dricons” sh.p.k, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

5. Operatori ekonomik “Ersi/M” sh.p.k., pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit; nuk ploteson Kriterin per numrin e punonjesve; nuk ploteson Kriterin per vleren mesatare te xhiros gjate 3 viteve te fundit

Cancellation reason
Notes
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-68480-08-11-2020
Tender Announcement
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data