Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.2( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-59544-06-01-2020 ) - “Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lezhe 1 dhe Lezhe 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë. (Programi i Rindertimit)

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Kontrate me Objekt :“Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lezhe 1 dhe Lezhe 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë” (Minikonkursi Nr. 2).
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull : Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit 8,088,267 lekë pa TVSH.
Reference No. REF-59544-06-01-2020(Minikonkursi Nr. 2)
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 02-06-2020
Opening Date for Submission of Bids 02-06-2020
Closing Date for Submission of Bids 12-06-2020
Sector
No. of Bidders 13
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. “Ave Consulting” sh.p.k, , & “D& C Partners” sh.p.k, , & “Eurotest sh.p.k., & “ER – NO” sh.p.k, & “Abkons” sh.p.k.,
2. “Infratech” sh.p.k , & “Vler-Invest” sh.p.k., , & Elvira Kuri,
3. “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k
4. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k
5. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
6. “Arabel Studio” sh.p.k , & “HMK - Consulting”
7. “InfraKonsult” sh.p.k
8. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
9. “C.E.C Group” sh.p.k,
10. “Studio Rebus” sh.p.k , & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k.,
11. “Derbi-E” sh.p.k, & “Zenit&Co” sh.p.k,
12. “A & E Engineering” sh.p.k
13.“Erald-G” sh.p.k, & “Transport Highway Consulting” sh.p.k,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INFRATECH SHPK - VLER-INVEST SHPK - Elvira Kuri -
 • The winning bid ALL without vat 7,070,610
  Bidder Announcement date
  Contract date 07-08-2020
  Contract Value including VAT 8,484,732
  Contract Milestones Due Dates 7 jave kalendarike
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS L31617003F & “Infra - Plan” sh.p.k NUIS K62225011F, është shpallur fitues / kontraktor ne proceduren me objekt ”Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lac1.2”, Njësia Administrative Laç 1.2, Bashkia Kurbin” ne date 4/08/2020, kontratë brenda të njëjtës marrëveshje kuadër në kuadër të rindërtimit. Sipas shtojcës 12 te DST percaktohet se “vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit..”
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 02 Qershor 2020.
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 67 datë 8 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 69 datë 11 Shtator 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data