Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.2 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-66894-07-27-2020)- Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do te jene në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje per 6,640.00 m2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe lidhjet me infrastrukturen ne sherbim te projektit, zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 Njesia Administrative Golem, Kavajë”, Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë. (Programi i Rindertimit)

District Tiranë
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.2 - Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do te jene në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje per 6,640.00 m2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe lidhjet me infrastrukturen ne sherbim te projektit, zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 Njesia Administrative Golem, Kavajë”, Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-07-2020 Titull Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-66894-07-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 23 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 2 kanë sjellë ofertë zyrtare 14 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike AVE CONSULTING sh.p.k. & Sferastudio sh.p.k. & Land & CO
- Fondi i Minikonkursit është 2,123,465 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 1,729,548 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 18.55 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-66894-07-27-2020 (Minikonkursi 2).
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-07-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-07-2020
Closing Date for Submission of Bids 07-08-2020
Sector
No. of Bidders 14
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. AVE CONSULTING sh.p.k. & Sferastudio sh.p.k. & Land & CO
2. HMK - Consulting sh.p.k. , & ARABEL - STUDIO sh.p.k.
3. ABKONS sh.p.k. & Taulant sh.p.k.
4. INFRATECH sh.p.k, & AGI KONS sh.p.k. & ARKIMADE sh.p.k.
5. Dea Studio sh.p.k. & Infrakonsult sh.p.k. & MVM Architecture, Construction & Development sh.p.k
6. J&F ARCHITECTURAL DESIGNER sh.p. k, & STUDIO SERVICES K - SA sh.p.k.
7. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS sh.p.k. K61814023M & HGH Engineering sh.p.k.
8. UTS 01 sh.p. k, & X-PLAN STUDIO sh.p.k. & SARP & LAB sh.p.k.
9. GJEOKONSULT & CO sh.p.k. & IRI sh.p.k.
10. A&E Engineering sh.p.k. , & SON Engineering & Construction sh.p.k.
11. 6D – PLAN sh.p.k. & Lorenco&CO sh.p.k.
12. Atelier 4 sh.p.k
13. Engineering Consulting Group sh.p.k. & Geosat Group sh.p.k. & Go - Green Studio sh.p.k,
14. C.E.C Group sh.p.k. L11807013M & ELBA sh.p.k. & MF Invest Group sh.p.k,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A V E CONSULTING sh.p.k . - Sferastudio sh.p.k. - LAND & CO sh.p.k. -
 • The winning bid ALL without vat 1,729,548
  Bidder Announcement date 09-10-2020
  Contract date 07-10-2020
  Contract Value including VAT 1,729,548 lekë pa tvsh.
  Contract Milestones Due Dates 30 dite
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “Engineering Consulting Group” sh.p.k. NUIS M01308013C & “Geosat Group” sh.p.k. NUIS K21624005I & “Go - Green Studio” sh.p.k, NUIS L62217007P, skulifikohet për arsye se oferta është mbi vlerën e fondit limit.

  2. “C.E.C Group” sh.p.k. NUIS L11807013M & “ELBA” sh.p.k. NUIS J91327003E & “MF Invest Group” sh.p.k, NUIS L71830010R skulifikohet për arsye se oferta është mbi vlerën e fondit limit

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 46 datë 28.07.2020
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020
  Announcement of Contract Signing Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data