Open Procurement Albania

Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Vlorë
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë .
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 142,552,349.16 lekë pa tvsh.
Reference No. REF-74998-10-12-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 712,761,746
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 13-10-2020
Opening Date for Submission of Bids 13-10-2020
Closing Date for Submission of Bids 13-11-2020
Sector
No. of Bidders 13
Bidders 1."SHKELQIMI 07" shpk, & “SMO -Union”shpk., & “Fled” shpk., & “Grand Konstruksion M, sh.p.k., & “2Z Konstruksion” shpk.
2."B93 II" shpk & "B-93"shpk & "NDREGJONI"shpk & "SHENDELLI"shpk & "EGLAND"shpk” sh.p.k.
3.“MF Invest Group” shpk., & “BOSHNJAKU B” shpk & “PESE VELLEZERIT” shpk., & LTE Construction” shpk
4. “2T” shpk
5.“BEAN” shpk., & “KUPA” shpk & “KOMBI INVEST 6. “4 AM” sh.p.k.,
7. “Agi Kons” shpk., & “Be-Is” sh.p.k.,
8. “Kronos Konstruksion” shpk., & Everest” sh.p.k & “ARDMIR” shpk.,
9. "Alb-Building” sh.p.k
10. “Ed Konstruksion” shpk., & “Alba Konstruksion” shpk
11. “Gener 2” sh.p.k.,
12. “ALB - STAR” shpk
13. “Salillari“shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 T SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 442,292,336
  Bidder Announcement date 03-12-2020
  Contract date 04-12-2020
  Contract Value including VAT 442,292,336 leke per tvsh
  Contract Milestones Due Dates 8 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1- Bashkimi I operatoreve ekonomik "SHKELQIMI 07" sh.p.k & SMO-Union sh.p.k & Fled sh.p.k & Grand shp.k & 2Z Konstruksion sh.p.k pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”.

  2-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "B93 II"shpk & "B-93"shpk & "Ndregjoni"shpk & "Shendelli"shpk & "England"shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”.

  4. Bashkimi i operatoreve ekonomik “JV MF Invest Group” shpk & “BOSHNJAKU B” shpk & “Pese Vellezerit” shpk & “LTE Construction” shpk. pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” .

  5.Operatori ekonomik“Salillari“ shpk., nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 131 datë 31 Dhjetor 2020
  Raporti hidrologjik

  Raporti Topografik

  Raporti Teknik

  Raporti i rrjeteve nentokesore

  Raporti Elektrik

  Raporti gjeologjik

  Raporti Teknik

  Projekt Zbatimi

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data