Open Procurement Albania

Rikualifikimi i Lulishtes në Qendër të qytetit të Elbasanit

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikualifikimi i Lulishtes në Qendër të qytetit të Elbasanit
Reference No. REF-71352-09-11-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 32,043,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 14-09-2020
Opening Date for Submission of Bids 14-09-2020
Closing Date for Submission of Bids 15-10-2020
Sector
No. of Bidders 15
Bidders 1.“K-AAV” sh.p.k
2. “LTE Construksion” sh.p.k.,
3.“KMK” shpk., NUIS L78223801E & “Caushi M” sh.p.k.,
4.“Bajrami N” sh.p.k.,
5.“Blerimi” shpk
6. “Spektri” sh.p.k., & “Ardit 06” sh.p.k
7. “Beqiri” shpk., & “ASI-2A Co sh.p.k
8. “RSM Company” & “Bahas” sh.p.k
9. "Leon Konstruksion” sh.p.k
10. “Avduli” shpk
11. “Ante Group” sh.p.k
12. “Fled” shpk.,
13. “Agi Kons”
14.“Liqeni VII” shpk
15. “Dabar“
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K.M.K -
 • Caushi M -
 • The winning bid ALL without vat 18,739,880
  Bidder Announcement date 03-12-2020
  Contract date 07-12-2020
  Contract Value including VAT 22,010,756
  Contract Milestones Due Dates 7 muaj.
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre njoftim 13.11 .2020.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1-Operatori Ekonomik “KAAV” shpk
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”
  • nuk ploteson kriterin 2.3.4 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates. Per kete duhet te paraqesin licensen perkatese te shoqerise, Konkretisht operatori ekonomik “KAAV” shpk nuk ploteson kategorine: N.P – 11. A Ndërtime për n/Stacionet, kabinat e transformatoreve, linja e TM dhe shpërndarjen e energjisë dhe N.P – 12. A Punime te inxhinerise se mjedisit.
  • nuk ploteson kriterin 2.2.Per kapacitetin ekonomik dhe financiar: 2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2017, 2018 dhe 2019, duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurës se prokurimit. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit, pasi xhiro mesatare e “KAAV” shpk, eshte me e vogel se vlera e kerkuar ne kete kriter.
  • nuk ploteson kriterin 2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 30 punonjës për periudhën Qershor 2020 – Korrik 2020, pasi ky operator ekonomik disponon 25 punonjes ne liste pagesat.

  2- Operatori Ekonomik “LTE Construksion” shpk
  • nuk ploteson piken 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra te Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave pasi kjo ka paraqitur nje preventive qe ka mangesi ne zerat e kerkuar sipas projektit b/lidhur ne dst te shpallur ne APP, duke rene ne kundershtiim me nenin 53/5/c te LPP ku percaktohet se …… kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji;

  3- Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “RSM Company” & “Bahas” sh.p.k
  • eshte terhequr nga procedura e prokurimit.

  4-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Beqiri” shpk, & “Asi-2A” sh.p.k
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  5-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “Spektri” shpk, & “Ardit 06” sh.p.k
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  6-Operatori Ekonomik “Blerimi” shpk
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  7.“Dabar“ sh.p.k.,
  • nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Constructive Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data