Open Procurement Albania

Rikualifikimi i Lulishtes në Qendër të qytetit të Elbasanit

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikualifikimi i Lulishtes në Qendër të qytetit të Elbasanit
Nr. Reference REF-71352-09-11-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 32,043,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 14-09-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 14-09-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 15-10-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues 1.“K-AAV” sh.p.k
2. “LTE Construksion” sh.p.k.,
3.“KMK” shpk., NUIS L78223801E & “Caushi M” sh.p.k.,
4.“Bajrami N” sh.p.k.,
5.“Blerimi” shpk
6. “Spektri” sh.p.k., & “Ardit 06” sh.p.k
7. “Beqiri” shpk., & “ASI-2A Co sh.p.k
8. “RSM Company” & “Bahas” sh.p.k
9. "Leon Konstruksion” sh.p.k
10. “Avduli” shpk
11. “Ante Group” sh.p.k
12. “Fled” shpk.,
13. “Agi Kons”
14.“Liqeni VII” shpk
15. “Dabar“
Operator Ekonomik Kontraktues
 • K.M.K -
 • Caushi M -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 18,739,880
  Data e shpalljes se fituesit 03-12-2020
  Data e lidhjes se kontrates 07-12-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 22,010,756
  Kohezgjatja e Kontrates 7 muaj.
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marre njoftim 13.11 .2020.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1-Operatori Ekonomik “KAAV” shpk
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”
  • nuk ploteson kriterin 2.3.4 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates. Per kete duhet te paraqesin licensen perkatese te shoqerise, Konkretisht operatori ekonomik “KAAV” shpk nuk ploteson kategorine: N.P – 11. A Ndërtime për n/Stacionet, kabinat e transformatoreve, linja e TM dhe shpërndarjen e energjisë dhe N.P – 12. A Punime te inxhinerise se mjedisit.
  • nuk ploteson kriterin 2.2.Per kapacitetin ekonomik dhe financiar: 2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2017, 2018 dhe 2019, duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurës se prokurimit. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit, pasi xhiro mesatare e “KAAV” shpk, eshte me e vogel se vlera e kerkuar ne kete kriter.
  • nuk ploteson kriterin 2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 30 punonjës për periudhën Qershor 2020 – Korrik 2020, pasi ky operator ekonomik disponon 25 punonjes ne liste pagesat.

  2- Operatori Ekonomik “LTE Construksion” shpk
  • nuk ploteson piken 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra te Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave pasi kjo ka paraqitur nje preventive qe ka mangesi ne zerat e kerkuar sipas projektit b/lidhur ne dst te shpallur ne APP, duke rene ne kundershtiim me nenin 53/5/c te LPP ku percaktohet se …… kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji;

  3- Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “RSM Company” & “Bahas” sh.p.k
  • eshte terhequr nga procedura e prokurimit.

  4-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Beqiri” shpk, & “Asi-2A” sh.p.k
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  5-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “Spektri” shpk, & “Ardit 06” sh.p.k
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  6-Operatori Ekonomik “Blerimi” shpk
  • nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  7.“Dabar“ sh.p.k.,
  • nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data