Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.15 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës. (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.15- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 15 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 15 kanë sjellë ofertë zyrtare 15 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar ALB-BUILDING
- Fondi i Minikonkursit është 73,099,458.3 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 72,061,252 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 1.42 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 15)
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 15
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1 .“Alb-Building” sh.p.k,
2 .“Gjikuria” sh.p.k
3 .“Hastoci” sh.p.k, NUIS J62028009B, & “Ulëza Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k,
4 .“Bami” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k,
5 .“Agi Kons” sh.p.k
6 .“Geci” sh.p.k
7 .“Alb Tiefbau” sh.p.k, , “B-93” sh.p.k“B93 II” sh.p.k, “TOTILA”
8 .“Gjoka Konstruksion” sh.p.k
9 .“Fusha” sh.p.k,
10 .“Salillari” sh.p.k
11 .“Trema Engineering 2.” sh.p.k,
12 .“EDICOM” sh.p.k, &“Everest” sh.p.k, & “Kronos Konstruksion” sh.p.k,
13 .“Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
14 ."4 A-M”
15 .“Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-BUILDING -
 • The winning bid ALL without vat 72,061,252
  Bidder Announcement date
  Contract date 22-02-2021
  Contract Value including VAT 72,061,252.20 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 74 ditë
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “Arifaj”sh.p.k NUIS J76418907K & “Denis-05” sh.p.k NUIS K51518029B, me vendim nr. 5, datë 15.01.2021, Agjencia e Prokurimit Publik ka vendosur të përjashtojë operatorin ekonomik “DENIS - 05” sh.p.k për 2 vjet, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik.

  2. "4 A-M” NUIS K92005016L, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  3. “Be-Is” sh.p.k NUIS K71412003A & “2 T” sh.p.k NUIS K01731001M, ka paraqitur te njejtat makineri dhe tw njwjtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Valias, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. “Oferta e Cilesise”, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta skualifikohet.

  4. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, NUIS K21401004R, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  5. “EDICOM” sh.p.k, NUIS J61813038H & “Everest” sh.p.k, NUIS J78311921L & “Kronos Konstruksion” sh.p.k, NUIS K41416033P, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 31 datë 2 Mars 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 53 datë 9 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data