Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.15 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës. (Programi i Rindertimit)

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.15- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 15 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 15 kanë sjellë ofertë zyrtare 15 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar ALB-BUILDING
- Fondi i Minikonkursit është 73,099,458.3 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 72,061,252 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 1.42 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 15)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1 .“Alb-Building” sh.p.k,
2 .“Gjikuria” sh.p.k
3 .“Hastoci” sh.p.k, NUIS J62028009B, & “Ulëza Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k,
4 .“Bami” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k,
5 .“Agi Kons” sh.p.k
6 .“Geci” sh.p.k
7 .“Alb Tiefbau” sh.p.k, , “B-93” sh.p.k“B93 II” sh.p.k, “TOTILA”
8 .“Gjoka Konstruksion” sh.p.k
9 .“Fusha” sh.p.k,
10 .“Salillari” sh.p.k
11 .“Trema Engineering 2.” sh.p.k,
12 .“EDICOM” sh.p.k, &“Everest” sh.p.k, & “Kronos Konstruksion” sh.p.k,
13 .“Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
14 ."4 A-M”
15 .“Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB-BUILDING -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 72,061,252
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 22-02-2021
  Vlera e Kontrates me TVSH 72,061,252.20 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 74 ditë
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “Arifaj”sh.p.k NUIS J76418907K & “Denis-05” sh.p.k NUIS K51518029B, me vendim nr. 5, datë 15.01.2021, Agjencia e Prokurimit Publik ka vendosur të përjashtojë operatorin ekonomik “DENIS - 05” sh.p.k për 2 vjet, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik.

  2. "4 A-M” NUIS K92005016L, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  3. “Be-Is” sh.p.k NUIS K71412003A & “2 T” sh.p.k NUIS K01731001M, ka paraqitur te njejtat makineri dhe tw njwjtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Valias, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. “Oferta e Cilesise”, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta skualifikohet.

  4. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, NUIS K21401004R, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  5. “EDICOM” sh.p.k, NUIS J61813038H & “Everest” sh.p.k, NUIS J78311921L & “Kronos Konstruksion” sh.p.k, NUIS K41416033P, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 15)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 31 datë 2 Mars 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 53 datë 9 Prill 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data