Open Procurement Albania

Ndërtimi i Rrugëve në qendër të Fshatit Jorgucat.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Gjirokastër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërtimi i Rrugëve në qendër të Fshatit Jorgucat.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 47,831,289
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 14-05-2015
Sector
No. of Bidders 16
Bidders Feba SHPK
Derveni 1 SHPK
Beqiri SHPK& Spektri SHPK
Cobial SHPK
Nika SHPK& Kthella SHPK
B 93 SHPK
Sireta 2F SHPK
Eral Konstruksion SHPK
Arti SHPK& Iliria D SHPK
Mane/S SHPK
Bean SHPK& Erges Mat SHPK
Alba Konstruksion SHPK
Neal 86 SHPK& Savrikald SHPK& Flondi SHPK
Shendelli SHPK& Filipi SHPK
Tea-D SHPK& Elkri SHPK
Kronos SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COBIAL SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 32,299,740
  Bidder Announcement date 02-07-2015
  Contract date 13-07-2015
  Contract Value including VAT 38,759,688
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Ka patur ankesa.
  Operatori ekonomik Bean SHPK në datën 05.06.2015 paraqiti ankesë, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit nga Autoriteti Kontraktor. Në datën 09.06.2015, Komisioni për shqyrtimin e ankesës vendosi mos pranimin e ankesës së paraqitur.
  Bashkimi i operatorëve ekonomikë Beqiri SHPK & Spektri SHPK ka paraqitur ankesë në datën 08.06.2015, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit nga Autoriteti Kontraktor. Në datën 10.06.2015, Komisioni për shqyrtimin e ankesës vendosi që Komisioni i Hapjes i Vlerësimit të Ofertave të kryejë rivlerësimin e ofertës të paraqitur nga ankimuesi.
  Operatori ekonomik Derveni 1 SHPK në datën 08.06.2015 paraqiti ankesë, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit nga Autoriteti Kontraktor. Në datën 11.06.2015, Komisioni për shqyrtimin e ankesës vendosi mos pranimin e ankesës së paraqitur.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik B 93 SHPK
  a. Nuk nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  2. Operatori ekonomik Alba Konstruksion SHPK
  Nuk ka paraqitur një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.
  3. Operatori ekonomik Derveni 1 SHPK
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave. 4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Bean SHPK & Erges Mat SHPK
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Shendelli SHPK & Filipi SHPK
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  6. Operatori ekonomik Feba SHPK
  a) Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  b) Nuk plotëson asnjë prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 23.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
  7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Beqiri SHPK & Spektri SHPK
  a. Shoqëria Spektri SHPK, nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  8. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë Nika SHPK & Kthella SHPK
  a. Operatori Kthella SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi Sistemet e menaxhimit të ambientit lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet te jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.16 - Dt.27-04-2015
  Announcement of Winner Nr.26 - Dt.06-07-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.28 - Dt.20-07-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data