Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.9( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-59544-06-01-2020 ) - “Shërbime të projektimit të detajuar për rikonstruksionin e rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari - Gjelbërimi”, zona Spitallë”, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.9 - “Shërbime të projektimit të detajuar për rikonstruksionin e rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari - Gjelbërimi”, zona Spitallë”, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 18-05-2020 Titull Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit ) , me referencë REF-59544-06-01-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 13 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 16,817,789 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 14,687,741 lekë pa tvsh
Reference No. REF-59544-06-01-2020(Minikonkursi Nr. 9)
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 02-06-2020
Opening Date for Submission of Bids 02-06-2020
Closing Date for Submission of Bids 12-06-2020
Sector
No. of Bidders
Bidders 1. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
2. “InfraKonsult” sh.p.k
3. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k
4. “Ave Consulting” sh.p.k & “D&C Partners” sh.p.k & “Eurotest sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k & “Abkons” sh.p.k
5. “C.E.C Group” sh.p.k
6. “A & E Engineering” sh.p.k
7. “Arabel Studio” sh.p.k & “HMK - Consulting”
8. “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k
9. “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & Elvira Kuri
10. “Derbi-E” sh.p.k & “Zenit&Co” sh.p.k
11. “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k
12. “Studio Rebus” sh.p.k & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k
13. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS -
 • The winning bid ALL without vat 14,687,741
  Bidder Announcement date
  Contract date 13-09-2021
  Contract Value including VAT 14,687,741
  Contract Milestones Due Dates
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Notes I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
  2. Operatori ekonomik “InfraKonsult” sh.p.k
  3. Operatori ekonomik “Gjeokonsult & CO” sh.p.k
  4. BOE “Ave Consulting” sh.p.k & “D&C Partners” sh.p.k & “Eurotest sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k & “Abkons” sh.p.k
  5. Operatori ekonomik “C.E.C Group” sh.p.k
  6. Operatori ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k
  7. BOE “Arabel Studio” sh.p.k & “HMK - Consulting”
  8. BOE “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k
  9. BOE “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & Elvira Kuri
  10. BOE “Derbi-E” sh.p.k & “Zenit&Co” sh.p.k
  11. BOE “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k
  12. BOE “Studio Rebus” sh.p.k & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k
  13. BOE “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k, Vlera 14687741 lekë pa TVSH
  2. “ERALD – G” sh.p.k & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  3. “Studio Rebus” sh.p.k & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  4. “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k, Vlera 14687741 lekë pa TVSH
  5. “Arabel Studio” sh.p.k , & “HMK - Consulting”, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  6. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  7. “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & Elvira Kuri”, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  8. “Derbi-E” sh.p.k & “Zenit&Co” sh.p.k., Vlera 14687741 lekë pa TVSH
  9. “C.E.C Group” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  10. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  11. “A & E Engineering” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2014
  Monitor treasury transaction for ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 134 datë 8 Shtator 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr.141 datë 22Shtator2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data