Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Shkollës 9 vjeçare Dërsnik, Komuna Voskop.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Korçë
Loan No
Source of Loan/Financed by: Albanian Government
Loan Amount by Currency
Project Title Projects financed by the Albanian Government
Description of the Project Budget: 23.7 billion Lek
Financed by: Albanian Government
Timeline: Starts in 2014 and ends in 2019.
GEOGRAPHIC COVERAGE: In the 12 Regions (Qark) of Albania, 35 municipalities;
Beneficiaries: 2 million inhabitants;
Objective: Improve the living conditions of the inhabitants all over the country, increase access to basic services, promote tourism, and encourage the agricultural sector by financing large projects of regional impact. Investments are in full compliance with the vision of the Albanian Government for the urban transformation of the city centers, road infrastructure, and water supply.
Tender object Rikonstruksioni i Shkollës 9 vjeçare Dërsnik, Komuna Voskop.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10,144,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 28-05-2015
Sector
No. of Bidders 12
Bidders Infinit SHPK
Nika SHPK
Shqiponja M SHPK
Shpresa SHPK
Derveni1 SHPK
Avduli SHPK
Shendelli SHPK & Filipi SHPK
Aldok SHPK & Pelvis SHPK
Beladi SHPK
Be-Is SHPK
Alb-Korca 2002 SHPK
Caushi M SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHQIPONJA-M -
 • The winning bid ALL without vat 6,817,073
  Bidder Announcement date 07-08-2015
  Contract date 28-08-2015
  Contract Value including VAT 8,180,487
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  • Në datën 10.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Avduli SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 15.07.2015.
  • Në datën 13.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Shqiponja - M SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 15.07.2015.
  Në datën 16.07.2015 u bë rivlerësimi në sistem.
  • Në datën 20.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Shqiponja - M SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 21.07.2015.
  Në datën 21.07.2015 u bë rivlerësimi në sistem.
  • Në datën 23.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Derveni 1 SHPK.
  Ankesa nuk u pranua se ishte jashtë afateve.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 27.07.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm me arsyet përkatëse:

  1. Infinit SHPK :
  a. Nuk ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri ( vërtetimi i paraqitur nuk është ne emër te shoqërisë).
  b. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 5.000.000 (pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 20.000.000 (njëzet milion) lekë pa tvsh.

  2. Nika SHPK :
  a. Nuk plotëson pikën 2.4.6 në DST ku shprehet se makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera. Për ketë duhej të paraqitej një deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese se makineritë nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të cilën nuk është shpallur ende fituesi.

  3. Avduli SHPK
  a. Vërtetimet e lëshuara e kanë kaluar afatin tre mujor të përcaktuar në DST.

  4. Caushi M SHPK
  a. Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion .

  5. Derveni 1 SHPK
  a. Ka të hapur një ceshtje sekuestro aksionesh të shoqërisë nga ana e përmbarimit.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.18 - Dt.11-05-2015
  Announcement of Winner Nr.32 - Dt.17-08-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.35 - Dt.07-09-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 5 datë 4.2.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data